درگذشت استاد بزرگوار و سردبیر مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی

هرگز نمیردآنکه دلش زنده شد به عشق
ثبت است بر جریده عالم دوام ما
با نهایت تاسف و تاثر رجعت استاد فرزانه مرحومه دکتر مه لقا قربانلی  به ملکوت اعلی را به سوگ می نشینیم.