ارسال مقالات طبق فرمت مجله

از محققان و نویسندگان محترم درخواست می‌شود مقالات خود را دقیقا طبق فرمت مجله تهیه نموده و بعد ارسال نمایند.