فرایند پذیرش مقالات

 

جهت دانلود روند نمایه مقاله در سایت الکترونیکی اینجا کلیک نمایید.

1- بررسی مقاله توسط مدیر مسئول و سردبیر

2- پرداخت هزینه داوری به مبلغ 1500000 ریال

3- مقاله برای 2 داور ارسال می‌گردد.

4- ارسال جواب داوران به نویسنده جهت انجام اصلاحات مورد نظر داوران و پاسخ به سوالات

5- ارسال نسخه اصلاح شده به داور نهایی

6- در صورت تایید مقاله توسط داور نهایی، ارسال مقاله برای سردبیر و مدیر مسئول مجله

7- در صورت تایید مقاله توسط سردبیر و مدیر مسئول، نامه پذیرش برای نویسنده مسئول ارسال خواهد شد و مقاله در نوبت چاپ قرار می‌گیرد.

8- پرداخت حق الزحمه چاپ به مبلغ 3500000 ریال

7-چاپ مقاله در زمان مقرر و  بارگذاری مقاله و نمایه در پایگاه