فرایند پذیرش مقالات

شرایط پذیرش مقاله

  1. پس از ارسال مقاله توسط نویسنده به سامانه، در مرحله اول مقاله از نظر رعایت راهنمای تدوین، کیفیت محتوا و مرتبط بودن موضوع (حداکثر ظرف یک هفته) توسط سردبیر بررسی خواهد شد. (لطفا جهت تسریع در روند فرآیند داوری، قبل از ارسال مقاله، قسمت راهنمای نویسندگان را به دقت مطالعه کنید و مقاله را به طور دقیق بر اساس راهنمای تدوین موجود در سامانه تنظیم و ارسال کنید.
  2. در صورت پذیرش در مرحله اول، مقاله برای پرداخت هزینه داوری به نویسنده ارجاع داده خواهد شد.
  3. پس از تایید پرداخت، مقاله به دو داور ارسال خواهد شد. فرآیند داوری مقالات بدین شرح است:
  4. اگر دو داور مقاله را رد کنند، مقاله رد خواهد شد.
  5. اگر نظر یک داور بازنگری کلی و داور دیگر رد مقاله باشد، مقاله رد خواهد شد.
  6. اگر نظر دو داور بازنگری کلی مقاله باشد مقاله برای بازنگری به نویسنده داده خواهد شد.
  7. اگر نظر یک داور بازنگری جزئی و داور دیگر رد مقاله باشد، مقاله به داور سوم ارسال و با توجه به نظر داور سوم بر اساس مورد 1 و 2 تصمیم گرفته خواهد شد.
  8. پس از اینکه نویسنده مقاله را بر اساس نظر داوران اصلاح نموده و نکات و پیشنهادات گروه داوری را در داخل مقاله به صورت هایلایت انجام داده و ارسال نمود، مقاله به مدیر داخلی برای ارزیابی تطبیقی داده خواهد شد.
    هر هفته ایمیلی برای یادآوری به داوران ارسال می‌شود و در صورت عدم داوری مقاله پس از سه هفته، مقاله از داور پس گرفته شده و به داور جدید داده خواهد شد. با توجه به میزان اصلاحات درخواستی و نقطه نظرات داوران و سرعت و دقت انجام اصلاحات توسط نویسندگان، اخذ پذیرش در این نشریه حدود 3 ماه (در صورت تایید نهایی داوران) به طول خواهد انجامید.شایان ذکر است تمامی مکاتبات فی مابین نشریه و مؤلفین از طریق نویسنده مسؤول (Corresponding Author) خواهد بود و از این حیث تمامی مسؤولیت های مقاله به طور مستقیم متوجه نویسنده مسؤول خواهد بود. در ضمن ضروری است نویسنده مسؤول مندرجات فرم تعهد نامه اخلاقی نشریه را تکمیل و پس از امضاءاز طریق سامانه مجله ارسال نمایند.

روندنمای زیر مراحل فرایند ارسال تا پذیرش مقالات را به صورت تفکیک‌شده نمایش می‌دهد.

 

جهت دانلود روند نمایه مقاله در سایت الکترونیکی اینجا کلیک نمایید.