اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر مریم نیاکان

فیزیولوژی گیاهی دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

m.niakangorganiau.ac.ir
0000-0001-5451-0960

h-index: 8  

سردبیر

دکتر ندا سلطانی

زیست شناسی-فیزیولوژی گیاهی استاد، پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

nedasoltanirias.ac.ir
0000-0001-7942-441X

h-index: 15  

اعضای هیات تحریریه

دکتر وحید نیکنام

فیزیولوژی گیاهی استاد، دانشگاه تهران

science.ut.ac.ir/web/biology/niknamv
niknamvut.ac.ir
3637 6111 (021)
0000-0003-0606-0795

h-index: 28  

دکتر علیرضا ایرانبخش

زیست شناسی-تکوین گیاهی استاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

iranbakhshariau.ac.ir
0000-0001-5879-0613

h-index: 22  

دکتر محمد باقر رضایی

فیتوشیمی استاد، موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور

mb.rezaeegmail.com
0000-0002-0089-5815

h-index: 21  

دکتر فائزه قناتی

فیزیولوژی گیاهی استاد، دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/ghangia
ghangiamodares.ac.ir
0000-0002-2901-0152

h-index: 29  

دکتر ندا سلطانی

زیست شناسی-فیزیولوژی گیاهی استاد، پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی تهران

nedasoltanirias.ac.ir
0000-0001-7942-441X

h-index: 15  

دکتر مرتضی یوسف زادی

فیزیولوژی گیاهی استاد، دانشگاه قم

m.yousefzadiqom.ac.ir
0000-0002-2256-8073

h-index: 32  

دکتر شادمان شکروی

زیست شناسی-فیزیولوژی گیاهی دانشیار، دانشگاه ازاد اسلامی واحد گرگان

shadman.shokravigorganiau.ac.ir
0000-0003-1264-2257

h-index: 9  

دکتر غلامرضا حدادچی

زیست شناسی سلولی و مولکولی - بیوشیمی استاد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

haddadchieyahoo.com
0000-0002-6457-3284

h-index: 1  

دکتر مریم شهبازی

زیست شناسی-فیزیولوژی گیاهی دانشیار، مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی کرج

mshahbaziabrii.ac.ir
0000-0001-5607-8710

h-index: 15  

دکتر مریم نیاکان

زیست شناسی-فیزیولوژی گیاهی دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

m.niakangorganiau.ac.ir
0000-0001-5451-0960

h-index: 8  

مدیر داخلی

دکتر الهه کیائی

میکروبیولوژی کارمند، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

elahe_kiaei81yahoo.com