راهنمای نویسندگان

راهنمای نگارش مقالات

زبان مقالات مجله فارسی و چکیده به زبان انگلیسی می‌باشد. متن مقاله بر روی کاغذ A4 به صورت یک رو با فاصله خط 1/5 سانتیمتر، همراه با شماره خط و با رعایت حاشیه 2 سانتیمتر از لبه‌ها و 3 سانتیمتر از بالا و پائین تایپ شود. مقالات با نرم‌افزار World، قلم B لوتوس اندازه 13 (برای بخش‌های فارسی) و Times New Roman  اندازه 11 (برای چکیده انگلیسی) تایپ گردد. برای تیترهای اصلی از قلم  B لوتوس سیاه اندازه 13 و زیرتیترها، قلم Bلوتوس 12 استفاده گردد. حداقل 12 و حداکثر 16 صفحه و ترتیب آن به شکل زیر رعایت شود:

*صفحه اول

-  عنوان کامل مقاله؛

-  نام نویسنده(گان)؛

-  مرتبه علمی و نام مؤسسه متناظر هر یک از نویسندگان (نام نویسنده عهده‌دار مکاتبات، با ستاره مشخص شود).

-  نشانی کامل  تمامی نویسندگان شامل: نشانی پستی، شماره تلفن ثابت و همراه ، شماره دورنگار، نشانی پست الکترونیک).

*صفحه دوم

- عنوان کامل مقاله به فارسی

- چکیده فارسی باید محتوای مقاله را با تأکید بر روش‌ها، نتایج و اهمیت و کاربرد نتایج بازگو نماید و تمام آن را در یک پاراگراف و حداکثر 300 کلمه نوشته شود. در چکیده از به کار بردن حروف اختصاری خودداری شود. از آنجا که چکیده توسط افراد بیشتری نسبت به کل مقاله خوانده می‌شود، باید شفاف و قابل فهم باشد.

- کلمات کلیدی 5 تا 10 کلمه به ترتیب حروف الفبا و بلافاصله بعد از چکیده فارسی آورده شود.

*صفحه سوم

- عنوان کامل مقاله به انگلیسی

- نام نویسنده‌(گان) به زبان انگلیسی

--  مرتبه علمی و نام مؤسسه متناظر هر یک از نویسندگان (نام نویسنده عهده‌دار مکاتبات، با ستاره مشخص شود)؛

- چکیده انگلیسی حداکثر در 300 کلمه نوشته شود. در چکیده از به کار بردن حروف اختصاری خودداری شود.

- کلمات کلیدی 5 تا 10 کلمه به ترتیب حروف الفبا و بلافاصله بعد از چکیده انگلیسی آورده شود.

*صفحات بعدی شامل:

مقدمه

باید به ترتیب شامل طرح مسئله، سوابق و توجیه اهمیت و اهداف تحقیق باشد.

مواد و روش‌ها

 باید مشخص و روشن بیان شود. مواد و روش‌های مورد استفاده در اجرای پژوهش به ویژه روش‌های ابداعی یا موارد خاصی که برای اولین بار به کار گرفته شده است، به صورت کامل و با اشاره به منبع ذکر شود. در صورت استفاده از روش‌های شناخته شده، توضیح مختصر و اشاره به منابع آنها کافی است.

در انتهای مواد و روشها نوع محاسبات آماری ذکر گردد.

نتایج

به صورت نوشتاری، جداول، نمودار و شکل ارائه می‌شود. نتایج نباید دارای اطلاعات مشابه یا تکراری باشد. عناوین جداول در بالا و عناوین شکل‌ها در زیر آنها نوشته شود. از به کار بردن عناوینی مانند نمودار، عکس و نقشه، خودداری و کلیه اشکال با عنوان «شکل» درج شوند. عناوین باید کوتاه و گویا باشد به گونه‌ای که خواننده را از مراجعه به متن بی‌نیاز کند. درج اختصارات و علائم و جداول و نمودارها به صورت زیرنویس ضروری است.

دقت کافی در حروف‌چینی معادلات فارسی و درج حروف یونانی با استفاده از نرم‌افزارهای مناسب حروف‌چینی ضروری است. معادلات به ترتیب و از ابتدا تا انتها با عدد شماره‌گذاری شود (مانند (1) و (2) و ...). از آنجا که ممکن است اشکال برای چاپ کوچکتر شوند بنابراین نوشته‌ها و اعداد روی شکل‌ها باید درشت و کاملاً خوانا باشد. زمینه نمودارها و اشکال عاری از هرگونه خط باشد. تمام توضیحات داخل نمودارها و نیز جداول بایستی به شکل فارسی نوشته شود و از ذکر هر گونه توضیحات به زبان انگلیسی پرهیز گردد.

بحث

در این قسمت نتایج حاصل از پژوهش تجزیه و تحلیل می‌شود و ضمن اشاره به نکات برجسته آن، با توجه به اهداف از پیش تعیین شده داده‌ها با نتایج پژوهش‌های موجود مورد مقایسه قرار گیرد

.نتیجه‌گیری نهایی

در این قسمت نتایج نهایی حاصل از پژوهش بیان می‌شود.

سپاسگزاری

عنوان و متن سپاسگزاری قبل از فهرست منابع آورده شود.

منابع

مرجع‌دهی در متن:

نکته مهم: تمام منابع در متن بایستی انگلیسی باشد. در صورت استفاده از منابع فارسی بایستی نام مولفین به انگلیسی و سال انتشار به سال میلادی تبدیل و نوشته شود.

*ابتدای جمله:

Miller و Sanders (2003(مشاهده کردند..........

Lacan و همکاران (2010) در مطالعه بر روی .........

*وسط جمله:

با توجه به مشاهدات Lee و Choi (2003) میزان کلروفیل ...

مطالعات انجام شده توسط Becker و همکاران (2010) نشان داد که ...

*انتهای جمله:

 

یک نویسنده؛ (Blatt, 2000)

دو نویسنده؛ (Geill and Kim, 2002)

بیش از دو نویسنده؛ (Kato et al., 2008).

*مرجع‌دهی در بخش منابع:

نکته مهم: تمام منابع به انگلیسی نوشته شود. در صورت استفاده از منابع فارسی نام مولفین ، سال انتشار به سال میلادی، عنوان مقاله و نام و مشخصات ژورنال به انگلیسی تبدیل و نوشته شود.

منابع بر اساس حروف الفبا مرتب شود. اسم مجله انگلیسی به طور کامل نوشته شود. منابع انگلیسی مورد استفاده حتی المقدور جدید باشد.

*نمونه‌هایی از منابع

 

مرجع‌دهی به مجله:

Meloni, D.A. (2008). Effect of salt on growth, ions accumulation and photosynthesis of the Zea mays. Plant  Physiology. 18(2): 167-174.

 

Meloni, D.A. and Parida, K. (2008). Effect of salt on growth, ions accumulation and photosynthesis of the Zea mays. Plant Physiology. 18(2): 167-174.

 

Meloni, D.A., Parida, K., Das, A.B. and Oliva, M. (2008). Effect of salt on growth, ions accumulation and photosynthesis of the Zea mays. Plant Physiology. 18(2): 167-174.

مرجع‌دهی به کتاب:

Romano, A.H. and Saier, M.H. (1992). Evolution of the bacterial phosphoenolpyruvate: Sugar phosphotransferase system. 1. Physiological and organismic consideration. In: The evolution of metabolic function, pp. 171-204. ed. R.P. mortlock. Boca Raton, FL: CRC Press.

مرجع‌دهی به اینترنت:

مرجع دهی به آدرس های اینترنتی تقریباً فاقد اعتبار بوده و پیشنهاد می شود استفاده نگردد.

 

نکته:

ارسال فایل Excel نمودارها به صورت جداگانه در زمان ارسال مقاله الزامی می‌باشد.

فصلنامه در رد یا پذیرش و نیز ویرایش متن بر حسب نظر هیئت تحریریه آزاد است.

مقالاتی که خارج از ضوابط فوق باشند، در اولویت قرار نخواهند گرفت.

مسئولیت محتوای مقاله به عهده نویسندگان می‌باشد.

-در یک سال در دو شماره مقالات مروری چاپ خواهد شد.