دوره و شماره: دوره 15، شماره 60، زمستان 1399، صفحه 1-148 

پژوهشی

1. ارزیابی ژنوتیپ‌های برنج (Oryza sativa L.) بر اساس برخی شاخص‌های مورفوفیزیولوژیک و بیوشیمیایی

صفحه 1-15

نسیم رنج کش؛ مرتضی سام دلیری؛ پوریا مظلوم؛ امیرعباس موسوی؛ ولی الله رامئه


2. بررسی خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه استبرق (Calotropts procera L) در مناطق خشک و شور استان گلستان

صفحه 16-31

مصطفی حمیدی؛ سعید نواب پور؛ ابوالفضل مازندرانی؛ احد یامچی؛ علی اصغر نصرالله نژاد


5. بررسی اثر تنش خشکی بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی کنجد (Sesamum indicum L.)

صفحه 61-78

سحر مومنی؛ لیلا فهمیده؛ عباسعلی امام جمعه؛ مهدی سلوکی؛ جواد ظهیری


9. رفتار گیاه در پاسخ به تنش سرما

صفحه 124-138

مریم کریمی علویجه؛ عبدالکریم زارعی