برهمکنش شوری و کروم بر پیگمان‌ها و عملکرد فتوسیستم II خرفه (Portulaca oleracea L.)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور تهران شرق

2 دانشگاه پیام نور، تهران ، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی برهمکنش تنش شوری و کروم بر برخی شاخص‌های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه خرفه بود. در قالب طرح کاملا تصادفی با 3 تکرار و 4 سطح شوری (0، 4، 8 و 12 دسی‌زیمنس‌ بر‌ متر) با استفاده از کلرید‌سدیم هر 4 روز از طریق آبیاری و 5 سطح کروم (0، 7، 14، 21 و 28 میلی‌گرم بر کیلو‌گرم وزن خشک خاک) آزمایش انجام شد و قبل از کشت بذر در خاک با افزایش دی ‌کرومات ‌پتاسیم به خاک سطوح مختلف تیمار کروم تهیه شد. مقادیر نشت یونی، وزن تر و خشک و سطح برگ‌ها، کلروفیل a، b و کل، ضریب ثبات کلروفیل، کارتنوئید، کارایی فتوسیستم II و مقدار آب نسبی برگ‌ها پس از 60 روز از کشت گیاهان اندازه‌گیری و سنجش شدند. نتایج نشان داد با افزایش سطوح مختلف کروم و شوری روند کاهشی معنی‌داری (05/0P≤) در وزن تر و خشک، سطح برگ، کلروفیل a، b و کل، کارتنوئید، کارایی فتوسیستم II مشاهده شد. کمترین میزان کارایی فتوسیستم II و بیشترین میزان نشت یونی در سطوح شوری 12 دسی‌زیمنس‌ بر‌ متر و کروم 28 میلی‌گرم بر کیلو‌گرم مشاهده گردید. برهمکنش شوری و کروم بر مقادیر کلروفیل و وزن تر و خشک و سطح برگ اثر کاهشی معنی‌داری داشت، همچنین تنش ترکیبی بالاترین سطح کروم و شوری (شوری 12 دسی‌زیمنس‌ بر‌ متر و کروم 28 میلی‌گرم بر کیلو‌گرم)، باعث کاهش بیشتر نسبت به دو تنش به تنهایی شد. اگرچه شوری و کروم سبب کاهش رشد برگ‌های خرفه گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Interaction of salinity and chromium on pigments and photosystem II function of Portulaca oleracea L.

نویسندگان [English]

  • Zahra Talebzadeh 1
  • Rahele Rahbarian 2
  • Mohabat Nadaf 2
  • Hamid Sobhanian 2
1 University of Tehran shargh
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the interaction of salinity and chromium stress on some morphological and physiological characteristics of portulaca oleracea. In a completely randomized design with 3 replications and 4 salinity levels (0, 4, 8 and 12 dS/m) using sodium chloride every 4 days through irrigation and 5 levels of chromium (0, 7, 14, 21 and 28 mg/ml). Kg (dry weight of soil) experiment was performed and before sowing seeds in soil with increasing potassium dichromate to soil, different levels of chromium treatment were prepared. The values of ion leakage, fresh and dry weight and leaf area, chlorophyll a, b and total, chlorophyll stability coefficient, carotenoids, photosystem II efficiency and relative water content of leaves were measured after 60 days of planting. The results showed that with increasing different levels of chromium and salinity, a significant decreasing trend (P≤0.05) was observed in fresh and dry weight, leaf area, chlorophyll a, b and total, carotenoids, photosystem II efficiency. The lowest efficiency of photosystem II and the highest rate of ion leakage were observed at salinity levels of 12 dS/m and chromium 28 mg/kg. The interaction of salinity and chromium had a significant decreasing effect on chlorophyll content, fresh and dry weight and leaf area. Was alone. However, salinity and chromium reduced the growth of portulaca oleracea leaves.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Potassium dichromate
  • Salinity
  • Portulaca oleracea
  • Chlorophyll
  • Fv/Fm and Ion leakage