بررسی مقایسه‌‌ای اثر برخی از انواع کودهای نیتروژنه بر رشد، محتوای آلکالوئیدی و برخی صفات فیزیولوژیکی گیاه زینتی-دارویی آگاو آمریکایی (Agave Americana cv marginata) در شرایط کشت گلخانه‎ای

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

2 گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

چکیده

در پژوهش حاضر اثر 2 نوع کود نیتروژنه و کودزیستی ‌ازتوباکتر در شرایط کشت گلدانی و گلخانه‌ای بر میزان رشد، محتوای کلی نیتروژن، پروتئین‎های کل، آمینواسیدهای آزاد و آلکالوئیدهای برگ و ریشه و همچنین میزان فعالیت نیترات ردوکتازی برگ‌ها در گیاه آگاو آمریکایی رقم مارجیناتا در مرحله رشد 8 برگی موردبررسی قرار گرفت. کودهای نیتروژنه شامل کود اوره ٪46 با دو غلظت 5 و10 گرم بر لیتر، کود NPK با دو غلظت 4 و6 گرم بر لیتر و کود زیستی دکتر بایو(حاوی ازتوباکتر) با دو غلظت 1 و 4 میلی‎گرم بر کیلوگرم پس از مرحله 8 برگی به‌صورت محلول‎پاشی به خاک گلدان اضافه شدند و اثرات آن‌ها با اثرات گیاه در خاک بدون کود به‌عنوان شاهد مقایسه شد. نتایج به‌دست‌آمده نشان ‎دهنده اثرگذاری معنی‌دار تیمارهای مورداستفاده بر صفات مورد ارزیابی بود.. افزایش کود در همه موارد و به‌ویژه در مورد کود زیستی، موجب کاهش فعالیت نیترات ردوکتازی برگ‌ها شد و نیز محتوای کلی نیتروژن ریشه را به نفع افزایش آن در برگ‌ها تغییر داد.افزودن اوره 46% با هر دو غلظت موجب افزایش وزن‎تر و خشک، محتوای کلی پروتئین‌ها، آمینواسیدهای آزاد و آلکالوئیدهای برگ و ریشه شد. کود زیستی با هر دو غلظت باعث افزایش معنی‌دار وزن‌تر و خشک و محتوای پروتئین برگ، وزن‎تر و محتوای آمینواسیدهای آزاد و پروتئین ریشه شد. این کود بر محتوای آلکالوئیدی برگ و ریشه اثر معنی‌داری نداشت. افزایش کودNPK با هر دو غلظت نیز موجب افزایش وزن‌تر و خشک و آمینواسیدهای آزاد برگ‌ها و محتوای پروتئین و کاهش وزن‌تر و آمینواسیدهای آزاد ریشه گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative study of the effect of some types of nitrogen fertilizers on growth, alkaloid content and some physiological traits of the ornamental-medicinal plant Agave Americana cv marginata under greenhouse cultivation

نویسندگان [English]

 • Ebrahim Jokar 1
 • Aryan Sateei 1
 • Mehdi Ebadi 2
 • Mazeyar Ahmadi Golsefidi 2
1 Department of Biology, Faculty of Science,Gorgan Branch, Islamic Azad University, Gorgan,Iran
2 Department of Chemistry, Faculty of Science,Gorgan Branch, Islamic Azad University, Gorgan,Iran
چکیده [English]

In the present study, the effect of three types of nitrogen fertilizers under potting and greenhouse cultivation on growth rate, total nitrogen content, protein, free amino acids and leaf and root alkaloids and leaf nitrate reductase activity in American agave cultivar Marginata was investigated.
Fertilizers including urea (46%), NPK compound fertilizer of type 20 20 20, and Dr. Bio biofertilizer (containing Azotobacter) were applied in two concentrations each, and their effects were compared with the effects of
soil without fertilizer as a control. Increasing fertilizer in all cases, and especially in the case of biofertilizer, reduced the nitrate reductase activity of the leaves and also changed the overall nitrogen content of the root in favor of increasing it in the leaves. Urea increased wet and dry weight, total protein content, free amino acids and leaf and root alkaloids. Biofertilizer significantly increased fresh and dry weight and leaf protein content, fresh weight and content of free amino acids and root protein. This fertilizer had no significant effect on the alkaloid content of leaves and roots. Increasing the NPK fertilizer also increased the fresh and dry weight and free amino acids of the leaves and the content of total proteins and alkaloids in the leaves and roots and decreased the fresh weight and free amino acids of the roots.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Agave americana
 • alkaloid
 • amino acid
 • green house
 • Medicinal plant
 • Nitrate reductase
 • Ornamental plant