بررسی تاثیر محلول پاشی اسید آسکوربیک بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان ارقام ماش (Vigna Radiate L.) در شرایط تنش کم آبی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

گروه زراعت، واحد دزفول، دانشگاه آزاد اسلامی، دزفول، ایران.

چکیده

به‌منظور بررسی اثر محلول‌پاشی آسکوربیک اسید بر فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان ژنوتیپ های ماش (Vigna Radiate L.) در شرایط تنش کم‌آبی، آزمایشی مزرعه‌ای به‌صورت اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار طی دو سال زراعی 1396 و 1397 در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی‌آباد دزفول به اجرا در آمد. تیمارهای تنش کم‌آبی در کرت‌های اصلی شامل چهار سطح (25، 50، 75 و 100 درصد تأمین نیاز آبی گیاه) و تلفیق تیمار محلول‌پاشی آسکوربیک اسید شامل 3 سطح (شاهد، 10 و 20 میلی مولار) و ژنوتیپ های امیدبخش CV 6173 و پرتو در کرت‌های فرعی بود. نتایج مقایسه میانگین نشان داد که بیشترین میزان فعالیت آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز و آسکوربات پراکسیداز در تنش کم آبی 25 درصد نیاز آبی و عدم محلول‌پاشی بود. بیشترین فعالیت آنزیم کاتالاز تحت تنش کم آبی 50 درصد نیاز آبی و تیمار عدم محلول‌پاشی آسکوربیک اسید اندازه گیری شد. همچنین بیشترین فعالیت آنزیم گایاکول پراکسیداز در رقم امید بخش VC6173 تحت تنش کم آبی 25 درصد نیاز آبی و عدم محلول‌پاشی آسکوربیک اسید مشاهده شد. بیشترین میزان فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز نیز در رقم امیدبخش VC6173 تحت تنش کم آبی 75 درصد نیاز آبی و محلول‌پاشی 10 میلی مولار آسکوربیک اسید می باشد. نتایج نشان داد که تنش کم آبی منجر به افزایش معنی دار فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان شد و محلول پاشی آسکوربیک اسید به دلیل خاصیت آنتی اکسیدانی خود منجر به کاهش اثرات تنش و در نتیجه کاهش فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of foliar application of Ascorbic Acid on Changes of Antioxidant Enzymes activity of Mung bean (Vigna Radiate L.) Cultivars in Water-Deficit Stress

نویسندگان [English]

 • Mohammad Jahanbakhshi
 • Mehdi Sadeghi
 • Mahmood Tohidi
 • Farid Fotoohi
 • Seyed Ali Fazelzadeh
Department of Agronomy, Dezful Branch, Islamic Azad University, Dezful, Iran.
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the effect of foliar application of Ascorbic Acid on the activity of antioxidant enzymes in Mung bean (Vigna radiate L.) under water-deficit stress. The trials were performed in a split-plot design arranged in completely randomized block design with three replications in two years cultivation (2017 and 2018). Water-deficit stress treatments were considered in the main plots in four levels (25, 50, 75 and 100% of plant water requirement) and combined with foliar application of ascorbic acid treatment in three levels (control, 10 and 20 mM.), and genotype variable in two cultivars of Omidbakhsh VC6173 and Partow in sub plots. The results of mean comparison showed that the highest levels of superoxide dismutase and ascorbate peroxidase were observed in water-deficit stress of 25% water requirement and no foliar application of ascorbic acid. The highest activity of catalase enzyme was observed under water-deficit stress of 50% water requirement and no foliar application of ascorbic acid. Also, the highest activity of guaiacol peroxidase enzyme was observed in promising cultivar VC6173 under dehydration stress of water-deficit stress 25% water requirement and no foliar application of ascorbic acid. The highest glutathione peroxidase activity was observed in VC6173 cultivar under water-deficit stress of 75% water requirement and 10 mM foliar application of ascorbic acid. The results showed that dehydration stress significantly increased the activity of antioxidant enzymes and ascorbic acid foliar application due to its antioxidant properties reduced the effects of stress and thus reduced the activity of antioxidant enzymes.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Ascorbic acid
 • ascorbate peroxidase
 • Water deficit stress
 • Antioxidant system
 • Catalase
 • Glutathione peroxidase
 • Foliar application