بررسی رشد ، فعالیت نیترات ردوکتازی، محتوای کلی فلاونوئیدها، آنتوسیانینها و برخی عناصر در گیاه زینتی-دارویی زامیفولیا (.Zamioculcas zamiifolia Engl)تحت اثر سه نوع کود نیتروژنه در شرایط گلخانه‌ای

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

2 گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

چکیده

در پژوهش حاضر، اثر کودهای نیتروژنه شامل اوره، NPK و کود زیستی حاوی ازتوباکتر با نام تجاری دکتر بیو بر روی رشد، محتوای برخی عناصر و محتوای ترکیبات فلاونوئیدی و آنتوسیانین‌های کل در گیاه زینتی- دارویی زامیفولیا (Zamioculcas zamiifolia Engl.) مورد بررسی قرار گرفت. گیاهان در بلوک‌های تصادفی در گلخانه فرهیختگان دانشگاه آزاد اسلامی گرگان در گلدان و تحت تاثیر غلظت‌های مختلف کود در سطوح ۰، ۲ و ۴ گرم بر لیتر کشت شدند. بر اساس نتایج حاصل، تیمارهای اوره و کود زیستی تاثیرات معنی‌دار بیشتری بر جنبه‌های مختلف رشد نظیر وزن تر و وزن خشک ریشه و برگ‌ها نسبت به کود NPK داشتند. هرچند محتوای فلاونوئید برگ‌ها تحت تاثیر کود قرار نگرفت، ولی کود زیستی تاثیر مثبت معنی‌داری بر محتوای آنتوسیانین کل برگ‌ها داشت. همچنین غلظت ۲ گرم بر لیتر کود NPK و اوره تاثیر منفی و غلظت ۴ گرم بر لیتر اوره تاثیر مثبت بر محتوای کلی آنتوسیانین برگ‌ها داشتند. کلیه تیمارها تاثیر مثبت در افزایش محتوای نیتروژن کل ریشه داشتند. نیتروژن کل در برگ‌ها تحت تاثیر کود زیستی قرار نگرفت، ولی از این جنبه تاثیراتی مثبت در مورد سایر تیمارها مشاهده شد. هم کود زیستی و هم اوره تاثیرات مثبت و معنی‌داری را بر افزایش فعالیت نیترات ردوکتازی برگ‌ها نشان دادند. تاثیر کود NPK بر این فعالیت آنزیمی در غلظت ۴ گرم بر لیتر افزاینده، ولی در غلظت ۲ گرم بر لیتر کاهنده بود. کلیه تیمارها تاثیراتی معنی‌دار را در کاهش فسفر و پتاسیم برگها و در عوض افزایش این عناصر در ریشه ها نشان دادند. کود زیستی و کود NPK تاثیراتی معنی دار در کاهش آهن برگ‌ها و ریشه داشتند. در مورد اوره، این کاهش فقط بر روی ریشه و در تیمار ۲ گرم بر لیتر مشاهده شد، ولی تیمار ۴ گرم بر لیتر هم در ریشه و هم در برگ‌ها افزایش آهن را باعث شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of growth, nitrate reductase activity, total content of flavonoids, anthocyanins and some elements in Zamioculcas zamiifolia Engl. under the influence of three types of nitrogen fertilizers in greenhouse conditions

نویسندگان [English]

 • Alireza Rahmani 1
 • Aryan Sateei 1
 • Mehdi Ebadi 2
 • Mazeyar Ahmadi Golsefidi 2
1 Department of Biology, Faculty of Science, Gorgan Branch, Islamic Azad University, Gorgan, Iran
2 Department of Chemistry, Faculty of Science, Gorgan Branch, Islamic Azad University, Gorgan, Iran
چکیده [English]

In the present study, the effect of nitrogen fertilizers including urea, NPK and Dr. Bio biofertilizer on growth, content of some elements, flavonoids and anthocyanins in the ornamental-medicinal plant Zamioculcas zamiifoliaEngl. was investigated. Plants were planted in pots and in random blocks in the greenhouse of Farhikhtegan of Islamic Azad University of Gorgan under the influence of different concentrations of fertilizer at the levels of 0, 2 and 4 g/l. Based on the results, urea and biofertilizer treatments had more significant effects on various aspects of growth such as fresh weight and dry weight of roots and leaves than NPK fertilizer. Although the flavonoid content of leaves was not affected by fertilizer, but biofertilizer had a significant positive effect on the anthocyanin content of them. Also, concentration 2 g/l of NPK or urea had a negative effect and concentration 4 g/l of urea had a positive effect on the total anthocyanin content of leaves. All treatments had a positive effect on increasing the nitrogen content of roots. Total nitrogen of leaves was not affected by biofertilizer, but showed some increases in other treatments. Both biofertilizer and urea showed positive and significant effects on increasing nitrate reductase activity of leaves. The effect of NPK fertilizer on this enzymatic activity was increased at a concentration of 4 g/l but decreased at a concentration of 2 g/l. All treatments showed significant effects in reducing phosphorus and potassium of leaves and instead increasing them in the roots. Both biofertilizer and NPK had significantly decreased iron content of leaves and roots. In the case of urea, this decrease was observed only for roots and in treatment 2g/ l, while the treatment 4 g/l increased the iron content in both roots and leaves.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Anthocyanin
 • Fertilizer
 • flavonoid
 • Medicinal plant
 • nitrogen
 • Nitrate reductase
 • Ornamental plant
 • Urea
 • Zamioculcas Zamiifoli Engl