اثر غلظت های مختلف نانوذرات بتاسیکلودکسترین برشاخص های رشد و سیستم های دفاعی آنزیمی، نشت یونی و میزان پراکسیداسیون لیپیدی غشاء در گیاه دارویی ریحان رقم کشکنی لوءلوء (Ocimum basilicum L. c.v. keshkeni luvelou)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه زیست شناسی ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه علوم وتقیقات تهران،تهران ایران

3 گروه زیست شناسی ، دانشکده علوم پایه ،واحد بروجرد ،دانشگاه آزاداسلامی، بروجرد،ایران

4 استاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

ورود فناوری نانو به حوزه گیاهان دارویی ،صنعت کشاورزی و صنایع غذایی متضمن افزایش میزان تولیدات و کیفیت آن‌ها، در کنار حفظ محیط زیست و منابع کره‌ی زمین می‌باشد. خصوصیات مواد با تغییر اندازه آن‌ها به سمت نانو تغییر می‌کند. نانوذرات بتاسیکلودکسترین به عنوان یک استراتژی جدید محافظت از گیاه توصیف می‌شود و واکنش دفاعی گیاه را القاء می‌کند. به همین منظور مطالعه اثر نانوذرات بتاسیکلودکسترین بر روی شاخص‌های فیزیولوژیکی و فعالیت‌های بیوشیمیایی، در رقم کشکنی‌لوءلوءی ریحان، آزمایشی بر پایه طرح کاملا تصادفی باچهار تکرار درچهارسطح0،10،50،100 میلی‌گرم‌ بر‌لیتر در گلخانه اجرا شد. نتایج نشان داد شاخص‌های مختلف رشد از جمله طول و قطر ریشه و ساقه، وزن تر و خشک ریشه و اندام‌هوایی وسطح‌ برگ نسبت به شاهد درسطح احتمال 5% افزایشمعنی‌داریافت. بیشترین افزایش در تیمار 50 میلی‌گرم بر لیتر مشاهده شد. تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که اثر تیمارهای مختلف بر فعالیت آنزیم‌های سوپراکسیددیسموتازو کاتالازو پراکسیدازو میزان‌ مالون‌دی‌آلدئید و نشت‌یونی ریشه و برگ درسطح خطای5درصد (P≤%5) نسبت به کنترل افزایش معنی‌دار یافت. شاخص پایداری غشاء از طریق اندازه گیری میزان نشت الکترولیت برگ و ریشه ارزیابی شد. کاهش معنی‌دار (P≤%5) نشت یونی و مالون‌دی‌آلدئید ریشه و برگ در تیمار 50‌ میلی‌گرم برلیتر از نانوبتاسیکلودکسترین مشاهده شد که نشان دهنده افزایش فعالیت آنزیم‌ها است. ورود نانوذرات بتاسیکلودکسترین به حوزه‌ی کشاورزی می‌تواند دامنه کنترل شیمیایی و اختلال در اعمال فیزیولوژی محیطی را به حداقل برساند. روند تغییرات پارامترهای فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی مورد بررسی در مطالعه حاضر، شاخص‌های نسبتا مطمئن جهت معرفی بهترین غلظت از نانوبتاسیکلودکسترین برای گیاه دارویی ریحان می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of different concentrations of beta-cyclodextrin nanoparticles on growth indexes and enzymatic defense systems, Ion leakage and amount of membrane lipid peroxidation in basil medicinal plant (Ocimum basilicum L. c.v. keshkeni luvelou)

نویسندگان [English]

  • azadeh loni 1
  • Sara Saadatmand 2
  • Hossein Lari Yazdi 3
  • Alireza Iranbakhsh 4
1 Department of Biology, Faculty of science ,Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Biology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran;
3 Department of Biology, Faculty of base Science and Research Branch, Islamic Azad University Boroujerd branch, Boroujerd Iran
4 1Department of Biology, Faculty of base Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

By nanotechnology entrance into the field of medicinal plants, the agricultural industry and food industry ensures an increase in the amount and quality of their products, along with the preservation of the environment. The properties of materials are changed by changing their size to nano. The use of beta-cyclodextrin nanoparticles is described as a new protection strategy of the plant and induces a plant defense response. For this purpose, to study the effect of beta-cyclodextrin nanoparticles on the physiologic indexes and biochemical activities in basil of keshkeni luvelou cultivar, an experiment was performed based on a completely randomized design with four replications at four levels of 0.10, 50, 100mg/l in the greenhouse. The results showed that different growth indices such as root and stem length and diameter, fresh and dry weight of roots, shoots, and leaf area increased by 5% compared to the control and the highest increase was reported at 50ppm. Data analysis showed that the effect of different treatments on the activity of superoxide dismutase and catalase, peroxidase enzymes, malondialdehyde content, and ion leakage of roots and leaves were significantly increased (P≤5%) compared to the control. Membrane stability index was assessed by measuring the electrolyte leakage of leaves and roots. A significant reduction (P≤5%) of ion leakage and malondialdehyde of roots and leaves was observed in the treatment of 50mg/l nano-beta cyclodextrin which indicates an increase in enzyme activity. With the entrance of nanoparticles into agriculture can minimize the scope of chemical control and disruption of environmental physiological practices. The trend of changes in physiological and biochemical parameters studied in the present study are relatively reliable indicators to introduce the best concentration of beta-cyclodextrin nanoparticles for basil.

کلیدواژه‌ها [English]

  • beta-cyclodextrin
  • enzymes
  • Growth index
  • Ion leakage
  • nanoparticles
  • Ocimum basilicum