تاثیر نانو ذرات نقره‌ی سنتز شده زیستی بر روی برخی از شاخص‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی بنفشه سه رنگ (Viola tricolor L.)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی ، دانشکده علوم پایه، واحد علوم وتحقیقات ،دانشگاه آزاداسلامی،تهران،ایران

2 گروه زیست شناسی ، دانشکده علوم پایه ،واحد بروجرد ،دانشگاه آزاداسلامی، بروجرد،ایران

چکیده

نانوذرات، اتم­هایی با اندازه 1تا 100نانومتر هستند که دارای خواص منحصربه­فرد مکانیکی، حرارتی، شیمیایی و مغناطیسی می­باشند. استفاده از نانوذرات زیستی نقش مهمی در افزایش بهره وری کشاورزی ایفا می­کند. در سال­های اخیر استفاده از نانوذرات در گیاهان به ­عنوان آفت­کش­ها، عوامل حفاظتی و مواد مغذی مورد توجه قرار گرفته است. بنفشه سه رنگ گیاه دارویی از خانواده ویولاسه است که دارای خواص دارویی ضد باکتریایی، ضد قارچی وضد سرطانی است. در این پژوهش نانوذره­ی نقره به­وسیله نیترات­نقره و عصاره گیاه بنفشه سه رنگ زیست سنتز شد و سپس اثر غلظت­های مختلف نانوذرات نقره بر برخی شاخص­های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه بنفشه سه رنگ مطالعه گردید. نتایج نشان داد شاخص­های مختلف رشد از جمله وزن­تر ریشه و ساقه، طول ریشه و ساقه به­طور معنی­داری تحت تاثیر نانوذرات نقره افزایش یافت، به­طوری‌که بیشترین میزان این شاخص­ها به ترتیب در غلظت­های 10،10، 50 و10 میلی­گرم در لیتر نانوذرات نقره مشاهده شد. همچنین میزان پرولین و کربوهیدرات تحت تاثیر غلظت­های نانوذرات نقره در مقایسه با شاهد افزایش نشان داد که بیشترین مقدار این شاخص­هادر 100میلی­گرم در لیتر نانوذرات نقره مشاهده شد. . میزان متابولیت­های ثانوی از جمله فنل و فلاونوئید تحت تاثیر نانوذرات نقره در غلظت 100 میلی­گرم در لیتر بودند که با بیشترین افزایش همراه بوده است. حداکثر افزایش میزان آنتوسیانین تحت تاثیر غلظت 10 میلی­گرم در لیتر نانوذرات نقره بوده است. نتایج بررسی فعالیت آنزیم­های آنتی­اکسیدان نشان داد، در تمام غلظت­های نانوذرات نقره، فعالیت آنزیم­های آنتی­اکسیدانی افزایش یافته است. افزایش فعالیت آنزیم­های آنتی اکسیدانی (کاتالاز، گلوتاتیون­ردوکتاز) تحت تاثیر نانوذرات نقره منجر به کاهش فعالیت محتوای مالون دی­آلدئید (MDA) شد. براساس نتایج این تحقیق، نانوذرات نقره به عنوان محرکی مناسب جهت افزایش رشد و تولید میزان صفات آنتی­اکسیدانی پیشنهاد می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of biosynthesized silver nanoparticles on some physiological and biochemical parameters of viola tricolor (Viola tricolor L.)

نویسندگان [English]

  • arefeh hassanvand 1
  • Sara Saadatmand 1
  • hossin lariyazdi 2
  • Alireza iranbakhsh 1
1 Department of Biology, Faculty of base Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Biology,Boroujerd Branch, Islamic Azad University , Boroujerd, Iran
چکیده [English]

Nanoparticles exist in nanometer-scale (between 1 to 100 nanometers) which demonstrate unique mechanical, thermal, chemical, and magnetic properties. In recent years, the use of nanoparticles in plants has been considered as pesticides, protective agents and nutrients. Viola tricolor belongs to the Violaceae family, which has antibacterial, anticancer and antiviral properties.In this study, silver nanoparticles were synthesized using silver nitrate and Viola tricolor extract to investigate the effect of different concentrations of silver nanoparticles on the physiologic and biochemical indexes of the viola tricolor. The results showed that different growth parameters including root and stem fresh weight, root and shoot length and protein content significantly increased under AgNPs, The highest levels of these indices were observed at concentrations of 10, 10, 50 and 10 ppm silver nanoparticles, respectively. Proline and carbohydrate also increased under different concentrations of AgNPs compared to control, the highest values of these indices were observed at concentrations of 100 Pppm silver nanoparticles.The maximum content of secondary metabolites, including phenol and flavonoids, was observed the at 100 ppm AgNPs. The maximum increase in the anthocyanin content was observed at concentration of 10 ppm AgNPs. The increased activity of antioxidant enzymes (catalase and glutathione reductase) under different concentrations of AgNPs led to a decrease in MDA content. According to the results of the current study, silver nanoparticles are suggested as proper stimulants for increased growth and production of antioxidant properties.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anthocyanin
  • Catalase
  • Glutathione reductase
  • Malondialdehyde
  • root growth