بررسی میزان فلاونویید نارنجین، هسپریدین و برخی مواد ثانویه در برگ و میوه پرتقال رقم تامسون (Citrus sinensis Var. thampson) تحت تاثیر جهت جغرافیایی تاج درخت در استان گلستان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه گیاهان دارویی اداره کل آموزش و پرورش استان گلستان، گرگان، ایران

2 گروه علوم باغبانی، دانشکده تولیدات گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

چکیده

 
  پرتقال تامسون (Citrus sinensis Var. thampson) درختی است که از برگ، گل، میوه و ضایعات پوست میوه­ی آن در صنایع مختلف بویژه آرایشی، بهداشتی و صنایع غذایی استفاده می­گردد. به منظور بررسی میزان برخی مواد ثانویه در برگ و میوه پرتقال (رقم تامسون) آزمایشی به­صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار انجام گردید. تیمارهای تحقیق عبارت بود از چهار جهت جغرافیایی تاج درخت (شمال، جنوب، مشرق و مغرب) و اندام­های برگ و میوه­ درخت. متغیرهای مورد اندازه­گیری شامل، میزان فنل­ کل، فلاونویید کل، فعالیت آنتی­اکسیدانی، قند محلول کل و فلاونوئیدهای نارنجین و هسپریدین بودند که بوسیله دستگاه­های اسپکتروفتومتر و HPLC مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج اثرات متقابل نشان داد حداکثر میزان قند محلول کل(19 درصد)، فعالیت آنتی­اکسیدانت کل(18 درصد) و فلاونوئید کل(79/25 درصد) مربوط جهت جغرافیایی شرق در میوه بود. بالاترین مقدار فلاونوییدهای نارنجین(75/34 درصد) و هسپریدین(50 درصد) مربوط به جهت جنوب در میوه می­باشد. همچنین بیشترین میزان فنل کل(23درصد) مربوط جهت جغرافیایی غرب و میوه بوده است. با توجه به نتایج حاصل از این آزمایش مشخص شد که جهت جغرافیایی جنوب و مشرق بیشترین تاثیر را بر صفات بیوشیمیایی و اندام میوه داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination Of Secondary Materials In Leaves And Orange Fruit (Thompson) In Four Geographical Directions Crown Of The Tree In Golestan Province

نویسندگان [English]

  • Saeed Danesh 1
  • Khodayar Hemmati 2
  • Sadegh Atashi 2
1 Department of Medicinal Plants Education, Golestan Province Education Office, Gorgan, Iran
2 Department of Horiculture, Agricultural Faculty , Gorgan University, Gorgan, Iran.
چکیده [English]

Orange (Citrus sinensis L.) is a tree of which leaves, flowers, fruit and fruit skin lesions have been used in different industries including cosmetics, health and food industries. Orange fruit rich in vitamin C and other active substances such as phenols and flavonoids, which is the very useful for human health.The aim of this study was to investigate the different secondary substances in leaves and fruits (Thompson) in four geographical directions of tree crown.
Treatments, including four geographical crown directions (north, south, east and west) and two different organs: leaves and fruit.This study was carried out using the factorial experiment in a completely randomized design with three replications. Biochemical parameters contents of total phenol, total flavonoids, antioxidants, total soluble sugar, Naringin and hesperidin were assessed. The amount of phenols, flavonoids, antioxidant activity and total soluble sugar was measured by spectrophotometer. The amount of Naringin and hesperidin was measured by HPLC.
Based on the results, The highest rate of total soluble sugar was observed in the result of interaction of the eastern direction and fruit. The highest rate of Naringin And Hesperidin was observed in the interaction of southern direction and fruit.The highest rate of phenol were observed in interaction of western direction and fruit. The highest rate of flavonoid was in interaction between eastern direction and fruit. The highest total antioxidant activity was in interaction between eastern direction and fruit.
according to the results of this experiment, it has been specified that geographical directions of south and east have the maximum effect on the biochemistry characteristics and fruit organ, This may be due to the better and more light received in these parts of the tree canopy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spectrophotometer
  • Orange
  • geographical direction
  • secondary substances
  • HPLC