بررسی اثر کود نانوکلات پتاسیم، سولفات پتاسیم و سالیسیلیک اسید بر خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه همیشه بهار (Calendula officinalis L.) تحت تنش کمبود آب

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

2 گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

3 گروه زیست شناسی ، دانشکده علوم پایه، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

چکیده

کمبود آب از جمله عوامل محدودکننده رشد می‌باشد و تنش اکسیداتیو به عنوان یک تنش ثانویه در نتیجه تنش خشکی و کم آبی بوجود می‌آید. به منظور بررسی سطوح کودهای نانوکلات پتاسیم، سولفات پتاسیم و سالیسیک اسید در کاهش اثرات کم آبی بر تعدادی شاخص های فیزیولوژیکی گیاه همیشه‌بهار آزمایشی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در سال 1398 در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان انجام شد. عامل‌های مورد بررسی شامل آبیاری در دو سطح ، مصرف کود پتاسیم در دو سطح نانوکلات پتاسیم و سولفات پتاسیم، و سالیسیلک اسید در سه سطح صفر، یک و دو میلی مولار بودند. صفات فیزیولوژیکی از قبیل رنگیزه‌های فتوسنتزی، پرولین، فنل کل، آنزیم سوپراکسیداز، آنزیم کاتالاز، قند محلول، پروتئین و گلایسین بتائین مورد ارزیابی قرار گرفت. برپایه نتایج بدست آمده از این پژوهش تنش کم‌آبی به طور معنی داری میزان پرولین، آنزیم پراکسیداز، آنزیم کاتالاز، گلایسین بتائین و قند را افزایش داده و میزان کلروفیل a، b، کل برگ و پروتئین کل را کاهش داد. کاربرد برگی اسیدسالیسیلک در شرایط تنش کم آبی در غلظت به طور معنی‌داری باعث افزایش قند، پروتئین کل، گلایسین بتائین و فنل کل شد. کاربرد نانوکلات پتاسیم و سولفات پتاسیم باعث بهبود تحمل گیاه در شرایط تنش خشکی شد و موجب افزایش صفات فیزیولوژیکی نسبت به شاهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of nano potassium fertilizer, potassium sulfate and salicylic acid on physiological characteristics of Calendula officinalis L. under water stress

نویسندگان [English]

  • Somayeh Erfani 1
  • mohammadali rezaei 1
  • Farhad Farahvash 2
  • Mehrali Mahmoudjanlo 3
1 Department of Biology, Faculty of Science, Gorgan Branch, Islamic Azad University, Gorgan, Iran
2 Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran.
3 Department of Biology, Faculty of Science, Gorgan Branch, Islamic Azad University, Gorgan, Iran
چکیده [English]

Abstract: Lack of water is one of the limiting factors for growth, and oxidative stress is a secondary stress resulting from drought and dehydration. In order to study the levels of potassium nanoclat fertilizers, potassium sulfate and salicylic acid in reducing water effects on a number of physiological indicators of evergreen plants, experimental spring was performed as a factorial based on a completely randomized design with three replications in 1398 in the research greenhouse of Islamic Azad University, Gorgan Branch. Factors involved included irrigation at two levels, consumption of potassium fertilizer at two levels of potassium nanocat and potassium sulfate, and salicylic acid at three levels of zero, one and two milliliters. Physiological traits such as photosynthetic pigments, proline, phenol total, superoxide dismutase, catalase enzyme, soluble sugar, protein and glycine betaine were evaluated. Based on the results of this study, dehydration stress significantly increased the levels of proline, the enzyme peroxidase, the enzyme catalase, glycine betaine and sugar, and reduced the levels of chlorophyll a, b, whole leaves and total protein. The use of salicylic acid leaf in conditions of dehydration stress in concentrations significantly increased sugar, total protein, glycine betaine and total phenol. The use of potassium nanocatalysts and potassium sulfate improved plant tolerance in drought stress conditions and increased physiological traits compared to control.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Proline
  • Photosynthetic pigments
  • Catalase
  • glycine betaine
  • Calendula Officinalis L