اثر سویه‌های فلورسنت سودومونادس (Pseudomonas fluorescent) بر وضعیت هورمونی، قندهای محلول و پرولین ذرت تحت تنش خشکی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

هیات علمی

چکیده

هورمون‌ها نقش حیاتی در تنظیم رشد گیاهان و پاسخ به تنش بازی می‌کنند. به منظور مطالعه رابطه بین کمبود آب و سویه‌های باکتری فلورسنت سودومونادس بر پرولین و برخی از هورمون‌های رشد در گیاه ذرت آزمایشی در دو سال به صورت کرت‌های خرد شده در قالب بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد، که در آن کرت‌های اصلی سه سطح تنش خشکی براساس 40، 60 و 75 درصد تخلیه رطوبتی و کرت‌های فرعی چهار سویه باکتری فلورسنت سودومونادس (سویه‌های S4 ,Sl08 ,S153و S169) به همراه شاهد بدون تلقیح، بودند. نتایج نشان داد که تنش خشکی یک عامل تغییر در تعادل هورمونی گیاه ذرت می‌باشد و افزایش میزان پرولین، قند محلول و آبسزیک اسید و کاهش ایندول استیک اسید، جیبرلین و سیتوکنین را القاء می‌کند. با این وجود تلقیح بذرهای ذرت با سویه‌های فلورسنت سودومونادس منجر به افزایش میزان پرولین، آبسزیک‌اسید، ایندول استیک اسید و سیتوکنین نسبت به شاهد شد. سویه S153 بیشترین میانگین میزان پرولین (۱۳ /۶۳ میلی‌گرم در گرم وزن تر)، آبسزیک اسید (۲۵۱/ ۸ نانومول در گرم وزن خشک)، جیبرلین (۵/ ۴۲۶ نانومول در گرم وزن خشک) ایندول استیک اسید (۶/ ۶۸۱ نانومول در گرم وزن خشک) و سیتوکنین (۸/ ۱۵۱ نانومول در گرم وزن خشک) را در برگ نشان داد. این مطالعه نشان داد که کاربرد سویه‌های باکتری سودوموناسی میزان هورمون‌های گیاه ذرت را در شرایط تنش خشکی نسبت به شاهد افزایش می‌دهد.

کلیدواژه‌ها