اثر تنش خشکی بر برخی خصوصیات مورفولوژیک، فیزیولوژیک و سطوح فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان در ژنوتیپ‌های مختلف سورگوم علوفه‌ای

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 1مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد، فیروزآباد

2 2استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس

3 3استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، گرمسار

چکیده

در تحقیق حاضر چهار ژنوتیپ سورگوم علوفه‌ای در دوره آبیاری نرمال وتنش تحت شرایط مزرعه دانشگاه آزاد اسلامی فیروزآباد فارس مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش به صورت کرت‌های خرد شده، در قالب بلوک‌های کامل تصادفی با 3 تکرار انجام شد. عامل آبیاری در کرت‌های اصلی و ژنوتیپ‌ها در کرت‌های فرعی قرار گرفتند. صفات ارزیابی شده در طول دوره رشد شامل فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان سوپراکسید دیسموتاز و کاتالاز،‌ ماده خشک، ارتفاع گیاه، طول سنبله، طول برگ، عرض برگ، تعداد سنبله در واحد سطح، تعداد برگ درگیاه، هدایت الکتریکی برگ (پایداری غشاء سیتوپلاسمی) ‌و محتوی رطوبت نسبی برگ بود. نتایج بدست آمده نشان داد که سطوح مختلف فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان تحت تاثیر تنش خشکی قرار نگرفتند و در مورد سورگوم معیار مناسبی برای انتخاب ارقام مقاوم به خشکی نیستند. در مورد طول سنبله اختلاف معنی‌داری بین سطوح تنش و ژنوتیپ‌های مختلف وجود داشت. همچنین تفاوت معنی‌داری در مورد ماده خشک، تعداد سنبله در واحد سطح، عرض برگ، تعداد برگ درگیاه و پایداری غشاء سیتوپلاسمی در همه ژنوتیپ‌ها مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها