دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

2. ارزیابی اثرات محلولپاشی اسید سالیسیلیک و نانو کلات آهن بر برخی خصوصیات بیوشیمیایی و مورفوفیزیولوژیکی بنفشه معطر (odorata L. Viola)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1399

10.30495/iper.2021.679524

اسماء حسنوند؛ لیلا فهمیده؛ فاطمه بیدرنامنی


5. اثر منابع مختلف کود های زیستی و شیمیایی نیتروژن و فسفر بر ویژگی‌های مرفولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد گندم Triticum aestivum L (رقم مروارید)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1399

10.30495/iper.2021.679560

هادی جهانشاهی؛ حسین عجم نوروزی؛ محمدرضا داداشی؛ محمدعلی رضایی؛ هدیه مصنعی


6. نوسان ویژگی های فیزیولوژیکی و سیگنال های تحملی در بذور مادری و بذور در معرض خشکی قرارگرفته در گیاه پنبهGossypium hirsutumL)).

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1399

10.30495/iper.2021.679563

محمد حبیبی؛ محمد علی رضایی؛ الهام فغانی؛ مهرعلی محمود جانلو؛ محمدحسین رزاقی


8. بررسی تاثیر محلول پاشی اسید آسکوربیک بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان ارقام ماش (Vigna Radiate L.) در شرایط تنش کم آبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1399

10.30495/iper.2021.679565

محمد جهانبخشی؛ مهدی صادقی؛ محمود توحیدی؛ فربد فتوحی؛ سیدعلی فاضل زاده


9. بررسی اثر دگر‌آسیبی عصاره کنجد زراعی .Sesamum indicum L بر پارامترهای رشد، سیستم فتوسنتزی و اسمولیت پرولین در گیاه سویا Glycine max(L.)Merrill و علف هرز نیلوفرIpomoea sp

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1399

10.30495/iper.2021.679566

فاطمه تازیکی؛ مریم نیاکان؛ مهدی عبادی؛ معصومه یونس ابادی


10. ارزیابی تغییرات حاصل از منابع نیتروژن، روی و پتاسیم بر فاکتورهای رشد و صفات فیزیولوژی ذرت( Zea mays L.) رقم سینگل کراس 704

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آذر 1400

10.30495/iper.2021.1938805.1722

طاهره توان؛ محمدعلی رضایی؛ مهر علی محمود جانلو


11. تاثیر نوع بستر کشت و اسید هیومیک بر برخی صفات مورفوفیزیولوژیک و مصرف آب گیاه سدوم دم عقربی(Carpobrotus edulis L.) روی یک سیستم بام سبز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1400

10.30495/iper.2021.1943937.1743

سیده ملیحه ربانی خیرخواه؛ فاطمه کاظمی


12. بررسی تأثیر تیمارهای مختلف شکست خواب بذر بر جوانه‌زنی گونه اسپرس درختی (Taverniera cuneifolia)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 14 بهمن 1400

10.30495/iper.2022.1947301.1756

محمد پیچند؛ قاسمعلی دیانتی تیلکی؛ حسین مرادی


13. اثر غلظت‌های مختلف محرک زیستی کیتوزان بر برخی شاخص‌های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی گیاه آندروگرافیس پانیکولاتا (Andrographis paniculate L.)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 14 بهمن 1400

10.30495/iper.2022.1944978.1747

مژده جعفری لفوت؛ لیلا پیشکار؛ داریوش طالعی


14. بررسی اثر سایکوسل و ریزمغذی‌ها بر عملکرد‌‌، صفات فیزیولوژیکی و میزان فعالیت آنتی‌اکسیدانی ذرت (Zea mays L.) در شرایط کم آبیاری انتهای فصل

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 14 بهمن 1400

10.30495/iper.2022.1944250.1746

سیدنورالدین غفاری؛ علیرضا شکوه فر؛ مانی مجدم؛ شهرام لک؛ عزیز آفرینش


15. بررسی اثر فلز سنگین سرب در حضور بهبود دهنده کلسیم بر خصوصیات بیوشیمیایی جلبک سبز انترومورفا

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1400

10.30495/iper.2022.688799

سعید سلطانی


16. ارزیابی عملکرد علوفه و کنترل علف‌های هرز یونجه (Medicago sativa L) تحت تاثیر علف‌کش های مختلف

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1400

10.30495/iper.2022.688800

مسعود Masood؛ محمدرضا داداشی؛ فریبا میقانی؛ حسین عجم نوروزی


17. تاثیر برخی تنظیم کننده های رشد گیاهی بر ریزازدیادی ارکیده (Phalaenopsis philippinensis) با استفاده از جوانه های ساقه گلزا

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1400

10.30495/iper.2022.688801

مهدی خورشیدی


18. اثر تناوب گیاهان پیش‌کاشت و مصرف نیتروژن بر عملکرد شلتوک و جذب برخی از عناصر پرمصرف در برنج (Oryza Sativa L

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1400

10.30495/iper.2022.688802

سید رسول موسوی؛ یوسف نیک نژاد؛ هرمز فلاح آملی؛ سلمان دستان؛ داوود براری تاری


19. بررسی نوع ریز‌نمونه بذری و منبع کربن در بهینه‌سازی تولید پینه‌های مناسب فستوکای بلند در شرایط درون شیشه‌ای

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1400

10.30495/iper.2022.688803

متین دولتی؛ مصطفی خوشحال سرمست؛ سید جواد موسوی زاده


20. بررسی تأثیر تراکم بوته و اسید هیومیک بر عملکرد شلتوک، کارایی مصرف آب و صفات بیوشیمیایی برنج (Oryza sativa L.) در سیستم خشکه‌کاری در شمال ایران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1400

10.30495/iper.2022.688804

حسین hosein؛ منیژه کلته؛ ابوالفضل فرجی؛ عبدالعزیز حقیقی؛ ابراهیم غلامعلی پور علمداری


21. انتخاب صفات مؤثر بر عملکرد قند به عنوان شاخص‌های انتخاب در ارقام مختلف داخلی و خارجی چغندرقند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 فروردین 1401

10.30495/iper.2022.690228

اسمعیل نبی زاده


22. حذف فلز سنگین سرب از پساب صنعتی با استفاده از سه گونه میکروجلبک Scenedesmus acutus ، Scenedesmus incrassatulus وScenedesmus opliquus

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 فروردین 1401

10.30495/iper.2022.1950005.1764

مهدی علایی؛ احمد محمدی؛ حمید مشهدی؛ فهیمه محمودنیا


23. پاسخ عملکرد و برخی صفات فیزیولوژیکی بادام زمینی (Arachis hypogaea L.) به برهمکنش سطوح مختلف گوگرد و روی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 فروردین 1401

10.30495/iper.2022.1947573.1758

زیبا شکری؛ مجید عاشوری؛ حمیدرضا دورودیان؛ ناصر محمدیان روشن؛ سید مصطفی صادقی


24. تاثیر پارامترهای مختلف محیطی بر میزان بهینه تراکم سلولی، تولید زیست توده،‌تولید لیپید و بیودیزل در میکروجلبک دسمودسموس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 فروردین 1401

10.30495/iper.2022.1946872.1754

احمد محمدی؛ ابوالفضل نیازخانی؛ حمید مشهدی؛ فهیمه محمودنیا


25. اثرات غلظت‌های مختلف سرب بر برخی از پارامترهای بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی گیاه برنج

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 فروردین 1401

10.30495/iper.2022.1945015.1748

جواد صلواتی؛ هرمز فلاح؛ یوسف نیک نژاد؛ داوود براری تاری


26. مروری بر اثرات تنش خشکی در گیاهان و برخی راهکارهای موثر در مدیریت زراعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 فروردین 1401

10.30495/iper.2022.1944163.1744

امین فتحی؛ عباس ملکی؛ رحیم ناصری


27. آنالیز اجزای اسانس مریم گلی (Salvia nemorosa L.) مناطق اهر و ارومیه در مراحل رشد رویشی و گل‌دهی به روش GC/MS

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 فروردین 1401

10.30495/iper.2022.1943401.1740

کمال الدین دیلمقانی؛ الهام قافیه‌سنج؛ نادر چاپارزاده؛ سارا سعادتمند


28. ارزیابی برخی از پاسخ های فیزیولوژیکی سه توده بومی هندوانه (Citrullus lanatus L) به تنش خشکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 فروردین 1401

10.30495/iper.2022.1942195.1736

علی روئین؛ امین باقی زاده؛ محمود رقامی؛ امیر موسوی


29. تأثیر باکتری محرک رشد بر عملکرد و برخی خصوصیات بیوشیمیایی گیاه سیاه‌دانه (Nigella sativa L.) در شرایط تنش خشکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 فروردین 1401

10.30495/iper.2022.1942008.1734

مائده یوسفیان؛ شهاب الدین میری نژاد؛ زهرا رهامی


33. مقایسه کمیت و کیفیت اسانس گیاه گوش‌بره زرد یا چالمه (Phlomis olivieri) در رویشگاه‌های کلاردشت و بلده، استان مازندران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 فروردین 1401

10.30495/iper.2021.1939538.1733

خدیجه مهدوی؛ مائده یوسفیان؛ عباس عفتی


35. تاثیر کاربرد فلاوباکتریوم، ورمی‌کمپوست و هیومیک‌اسید بر فتوسنتز جاری، انتقال ماده خشک و سهم آن‌ها در عملکرد دانه تریتیکاله تحت شرایط تنش شوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 فروردین 1401

10.30495/iper.2022.690242

سارا محمدی کله سرلو؛ رئوف سید شریفی؛ حامد نریمانی؛ ژیلا نظری


36. اثر غربالگری و بهینه‌سازی اسموپرایمینگ بر خصوصیات جوانه‌زنی بذور گندم (.Triticum aestivum L) با استفاده از روش سطح- پاسخ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 فروردین 1401

10.30495/iper.2021.1937928.1719

آفاق یاوری؛ قادر حبیبی؛ معصومه عابدینی؛ غلامرضا بخشی خانیکی


37. اثر کلرید سدیم بر خصوصیات فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و بیان دو ژنADS و CYP71AV1 مسیر بیوسنتزی آرتمیزینین در گیاه افسنطین(Artemisia absinthium)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 فروردین 1401

10.30495/iper.2022.690244

سارا سلیمیان ریزی؛ زهرا رضایتمند؛ منیره رنجبر؛ نسرین یزدان پناهی؛ زرین دخت امامی


38. اثر ارتفاع و خصوصیات خاک بر برخی متابولیت‌های ثانویه اندام‌های مختلف بنفشه معطر (.Viola odorata L) در رویشگاه‌های مختلف طبیعی استان مازندران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 فروردین 1401

10.30495/iper.2021.1936770.1716

نیلوفر ذکریانژاد؛ حسین مرادی؛ پوریا بی پروا؛ زهرا معماریانی


39. اثرات رژیم‌های آبیاری، کودهای زیستی و شیمیایی نیتروژنه بر عملکرد و برخی صفات فیزیولوژیک دو رقم هاشمی و گیلانه برنج

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 فروردین 1401

10.30495/iper.2022.690246

مجید عاشوری؛ اردلان بالابندیان؛ حمیدرضا درودیان؛ سید مصطفی صادقی؛ مجتبی رضایی


40. تأثیر غلظت‌های مختلف جیبرلیک‌اسید بر خصوصیات فیزیولوژیک ریزجلبک‌Dunaliella salina در محیط کشت گیلارد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 فروردین 1401

10.30495/iper.2022.690247

مجتبی قاسمی؛ صالحه گنجعلی؛ لیلا فهمیده؛ مجتبی کیخاصابر؛ محمد مدرسی


41. ارزیابی رنگیزه‌های فتوسنتزی، شاخص‌های فلورسانس، تبالات گازی وبرخی ترکیبات فلاونوئیدی موثر در گیاه بنفشه سه‌رنگ (Viola tricolor L.)تحت تاثیر نانوذرات نقره‌زیستی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 فروردین 1401

10.30495/iper.2022.690248

عارفه حسنوند؛ سارا سعادتمند؛ حسین لاری یزدی؛ علیرضا ایرانبخش


43. اثر محلول‌پاشی اسپرمیدین بر برخی ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیک و متابولیت‌های ثانویه گیاه همیشه بهار (Calendula officinalis L.) تحت تنش خشکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 فروردین 1401

10.30495/iper.2022.690251

سوفیا سروری؛ الهام دانائی؛ خدایار همتی؛ علیرضا لادن مقدم


44. اثر همزمان جیبرلیک اسید وکلرورکادمیوم برروی برخی از پارامترهای فیزیولوژیکی گیاه یونجه (Medicago sativa L.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 فروردین 1401

10.30495/iper.2022.690252

زینب تقی زاده


45. تأثیر سطوح مختلف اسید ایندول-3-بوتیریک و اسید نفتالن استیک بر ریشه‌زایی قلمه‌ی شاخه‌ی زیتون رقم ماری (Olea europaea cv. Mari)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 فروردین 1401

10.30495/iper.2022.1929388.1700

بهزاد کاویانی؛ محمد رضا صفری مطلق؛ اصغر حسنخواه؛ علیرضا اسلامی


46. مطالعه تاثیر قارچ مایکوریزا و سطوح مختلف اسید هیومیک و اسید سالیسیلیک بر خصوصیات فیزیولوژیکی و میزان اسانس سه رقم گیاه بادرنجبویه (Melissa Officinalis L.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 فروردین 1401

10.30495/iper.2022.690254

مهدی حمزه محمدآبادی؛ علیرضا لادن مقدم؛ الهام دانائی؛ وحید عبدوسی


47. پاسخ ژنوتیپ‌های رازیانه Foeniculum vulgare Mill. به پیش تیمار اسید سالیسیلیک تحت تنش شوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 فروردین 1401

10.30495/iper.2022.690255

ساناز عدالت زاده اقدم؛ محمود تورچی؛ محمود زارعی


48. ارزیابی شاخص‌های بیوشمیایی گیاه دارویی خرفه oleracea Portulaca تحت تنش کروم و شوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 فروردین 1401

10.30495/iper.2022.690256

زهرا طالب زاده؛ راحله رهباریان؛ محبت نداف؛ حمید سبحانیان


52. بررسی واکنش مورفوفیزیولوژیکی گیاه زولنگ (Eryngium campestre) تحت تاثیر کودهای زیستی، آلی و گلایسین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 فروردین 1401

10.30495/iper.2022.690260

خدایار همتی؛ زینب نصراله نژاد قمی؛ وحید عرفانی مقدم؛ مهرداد باباربیع


53. اثر محلول‌پاشی نانوکلات‌های آهن، پتاسیم، کلسیم و منگنز بر برخی خصوصیات مورفوفیزولوژیکی و عناصر غذایی گیاه نعناع فلفلی (Mentha piperita)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 فروردین 1401

10.30495/iper.2022.690261

حمیدرضا باقری؛ علیرضا لادن مقدم؛ الهام دانائی؛ وحید عبدوسی


54. تاثیر میکوریزا و نانواکسید آهن و روی بر گره‌زایی و عملکرد کمی و کیفی عدس دیم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 فروردین 1401

10.30495/iper.2022.690263

روانبخش آگاهی؛ رئوف سید شریفی؛ حامد نریمانی


55. ارزیابی تأثیر ریزوباکتری‌های محرک رشد جداسازی شده از خاک‌های زراعی بر محتوای یونی گیاه گوجه‌فرنگی (Lycopersicon esculentum Mill.) تحت تنش خشکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 فروردین 1401

10.30495/iper.2022.690264

سارا کمال زاده؛ نیما بهادر؛ فرشاد صادقی


56. نقش توأم قارچ میکوریزا و کود شیمیایی فسفر بر جذب عناصر غذایی اندام های هوایی گیاه جو زراعی تحت شرایط دیم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 فروردین 1401

10.30495/iper.2022.690265

رحیم ناصری؛ امیر میرزایی؛ امین عباسی