نویسنده = امین الله باقری فرد
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی دور آبیاری و پلیمر سوپرجاذب برخصوصیات مورفوفیزیولوژیکی گیاه مرتعی کبر (Capparis spinosa L.)

دوره 13، شماره 49، بهار 1397، صفحه 43-53

امین الله باقری فرد؛ یوسف حمیداوغلی؛ محمد حسن بیگلویی؛ مهراورنگ قائدی