نویسنده = مه لقا قربانلی
تعداد مقالات: 5
3. بررسی اثر هورمون آبسیزیک اسید بر افزایش تحمل خشکی گیاه علفی رستاخیزی Sporobolus stapfianus Sporobolus pyramidalis در مقایسه با گیاه علفی و غیررستاخیزی

دوره 9، ویژه بهار، بهار 1393، صفحه 1-11

هوشنگ امیریان؛ حمیدرضا قاسمپور؛ مه لقا قربانلی؛ سکینه ونایی؛ حمید رضا قاسمی


4. بررسی رشد و محتوای رنگیزه‌ها و پروتئین کل گیاه دارویی گزنه (Urtica dioica L.) در رژیم‌های مختلف آبی

دوره 9، ویژه بهار، بهار 1393، صفحه 118-127

سحر مریدپور؛ آرین ساطعی؛ مه لقا قربانلی