داوران

نام داور سمت / سازمان
احمد اسماعیلی دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه لرستان
محمدحسین انصاری استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران.
لادن بافته چی
سعید بخشی پور گروه کشاورزی . فارخ التحصیل شهید بهشتی
محمد برزعلی هیئت علمی- مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
علی اکبر تجلی
جلال جلیلیان عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه
سیده مهری جوادی عضو هئیت علمی پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاد دانشگاهی
نادر چاپارزاده دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
علی اصغر حاتم نیا عضو هیات علمی گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ایلام
قادر حبیبی هیئت علمی دانشگاه پیام نور تبریز
حمید حسنیان خوشرو استادیار، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور، مراغه، ایران
سید افشین حسینی بلداجی عضو هیات علمی گروه زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری
سعید رضا حسین زاده استادیار گروه زیست شناسی دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهان
سارا خراسانی نژاد هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
سارا خراسانی نژاد عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
آزاد خلیلی موسوی عضو هیآت علمی / گروه کشاورزی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا
محمدرضا دادپور دانشیار گروه علوم و مهندسی باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
رضا درویش زاده عضو هیت علمی، دانشگاه ارومیه
مهروز دزفولیان گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم، دانشگاه ازاد اسلامی کرج
شهریار دشتی استادیاردانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه
کمال الدین دیلمقانی دانشگاه آزاد اسلامی مرند
سعیده رشیدی عضو هیئت علمی دانشگاه
نصیبه رضوان طلب دانش‌آموخته دکتری زراعت گرایش اگرواکولوژی. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
صدیقه زارع کیا Yazd Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Yazd, Iran
سید مرتضی زاهدی استادیار گروه علوم و مهندسی باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران.
مهرداد زرافشار استادیار پژوهش. مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس
آرین ساطعی عضو هیات علمی گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان.
آسیه سیاهمرگویی استادیار، گروه زراعت، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان
مرتضی سیاوشی عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور - گروه زراعت
سید منصور سیدنژاد دانشگاه شهید چمران اهواز. دانشکده علوم. گروه زیست شناسی
ندا سلطانی پژوهشکده علوم پایه شهید بهشتی
علی شیرخانی عضو هیئت علمی - مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه
سارا شریفی عضو هیآت علمی - گروه بزیست شناسی - دانشکده علوم پایه - دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
شادمان شکروی دانشگاه ازاد گرگان
مریم شهبازی دانشیار فیزیولوژی گیاهی، گروه پژوهشی فیزیولوژی مولکولی، پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی، کرج، ایران
حمیدرضا صادقی پور دانشیار گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه گلستان
حسین صبوری Gonbad Kavous University, Iran
علی رضا صفاهانی بلوار ناهارخوران
مصطفی عبادی
احمد عبدل زاده استاد گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه گلستان
شیما علایی استادیار، مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی گیاهی، دانشکده کشاورزی ، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی ،کرمانشاه، ایران.
ابوالفضل علیرضالو گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه
حکیمه علومی استادیار کرمان، انتهای بلوار هفت باغ علوی، گروه اکولوژی
ابراهیم غلامعلی پور علمداری استادیار، گروه تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه گنبد کاووس
ابولفضل فرجی مرکز تحقیقات کشاورزی
مژگان فرزامی سپهر 2استادیار، گروه زیست‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، ساوه
لیلا فهمیده دانشیار اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، ایران
عبدالله قاسمی پیربلوطی مرکز پژوهش های گیاهان دارویی و دام پزشکی سنتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
مسعود قاسمی قهساره هیئت علمی دانشگاه شهرکرد
مه لقا قربانلی ستاد، گروه زیست‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان، گرگان
زهرا قهرمانی گروه باغبانی دانشگاه زنجان
کامی کابوسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
بهاره کاشفی استادیار و عضو هیأت علمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دامغان، گروه کشاورزی، دامغان، ایران.
بهزاد کاویانی عضو هییت علمی
الهه کیائی کارمند
سمیه کی پور دانشگاه شهید بهشتی
علی کهندل
یحیی کوچ گروه جنگلداری دانشگاه تربیت مدرس واحد نور
شهرام لک هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز و رئیس دانشگاه ازد اسلا می واحد اهواز
معصومه مازندارنی هیأت علمی گرگان
نیر محمدخانی عضو هیات علمی دانشگاه ارومیه
هدیه مصنعی دانشجوی دکتری زراعت
پرویز ملک زاده استادیار، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه قم
کبری مهدویان استادیار دانشگاه پیام نور
احمد نادری گروه زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، اهواز، ایران.
مریم نیاکان دانشگاه آزاد اسلامی گرگان
مریم نیاکان
فرزانه نجفی استادیار هیئت علمی دانشگاه خوارزمی
خدایار همتی دانشیار/دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
محرم ولی زاده عضو هیات علمی گروه تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی، مجتمع آموزش عالی سراوان
معصومه یونس آبادی عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی استان گلستان