اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر مریم نیاکان

فیزیولوژی گیاهی دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

neda.niakangmail.com
0000-0001-5451-0960

h-index: 8  

سردبیر

دکتر ندا سلطانی

زیست شناسی-فیزیولوژی گیاهی استاد، پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

soltani6yahoo.com
0000-0001-7942-441X

h-index: 7  

اعضای هیات تحریریه

دکتر علیرضا ایرانبخش

زیست شناسی-تکوین گیاهی استاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

iranbakhsharyahoo.com
0000-0001-5879-0613

h-index: 13  

دکتر غلامرضا حدادچی

زیست شناسی سلولی و مولکولی - بیوشیمی استاد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

haddadchieyahoo.com
0000-0002-6457-3284

h-index: 1  

دکتر محمد باقر رضایی

فیتوشیمی استاد، موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور

mb.rezaeegmail.com
0000-0002-0089-5815

h-index: 15  

دکتر ندا سلطانی

زیست شناسی-فیزیولوژی گیاهی استاد، پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی تهران

soltani6yahoo.com
0000-0001-7942-441X

h-index: 7  

دکتر شادمان شکروی

زیست شناسی-فیزیولوژی گیاهی دانشیار، دانشگاه ازاد اسلامی واحد گرگان

shadmanshokraviyahoo.com
0000-0003-1264-2257

h-index: 9  

دکتر مریم شهبازی

زیست شناسی-فیزیولوژی گیاهی دانشیار، مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی کرج

mshahbaziabrii.ac.ir
0000-0001-5607-8710

h-index: 12  

دکتر مریم نیاکان

زیست شناسی-فیزیولوژی گیاهی دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

mnniakanyahoo.com
0000-0001-5451-0960

h-index: 8  

مدیر داخلی

دکتر الهه کیائی

میکروبیولوژی کارمند، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

elahe_kiaei81yahoo.com