اهداف و چشم انداز

فصلنامه فیزیولوژی محیطی گیاهی بر پاسخ گیاهان به عوامل محیطی زیستی و غیرزیستی تمرکز کرده است. هدف این مجله مرور و ارائه دانش امروزی و یافته‌های جدید در حوزه تاثیر محیط بر متابولیسم و سازش گیاهی در سطوح مختلف مولکولی، بیوشیمیایی و فیزیولوژی در گیاه است. این مجله می‌تواند مورد استفاده محققان علاقه‌مند به دیدگاه‌های جدید در زمینه اکوفیزیولوژی گیاهی قرار گیرد.