دوره و شماره: دوره 16، شماره 64، بهمن 1400، صفحه 1-150 

پژوهشی

1. تاثیر محلول‌پاشی اسید سالیسیلیک بر گلدهی و خصوصیات رشدی شاه‌پسند درختچه‌ای (Lantana camara Linn.) تحت تنش شوری

صفحه 1-23

10.30495/iper.2022.688793

مریم دهستانی اردکانی؛ پریسا قاطعی؛ علی مومن پور؛ جلال غلام نژاد؛ زهرا فخاری پور چرخابی


3. ارزیابی تحمل به خشکی در ژنوتیپ‌های کنجد (Sesamum indicum L.) با استفاده از صفات و شاخص‌های جوانه‌زنی تحت شرایط خشکی

صفحه 37-54

10.30495/iper.2022.688792

محمدامین باقری؛ سید کمال کاظمی تبار؛ علی دهستانی؛ پویان مهربان جوبنی؛ حمید نجفی زرینی


6. اثر کودهای آلی، زیستی و شیمیایی بر عملکرد و مؤلفه‌های کارایی عناصر در کنجد (Sesamum indicum L.)

صفحه 86-96

10.30495/iper.2022.679537

فرزاد بابایی؛ اسماعیل گنجینه؛ افشین مظفری؛ محمد میرزایی حیدری؛ رحیم ناصری