دوره و شماره: دوره 16، شماره 63، پاییز 1400، صفحه 1-170 
8. بررسی ویژگی های فتوسنتزی و فیتوشیمیایی برخی از اکوتیپ‌های بنفشه معطر (Viola odorata L.) در استان‌های مازندران و گلستان

10.30495/iper.2021.686563

حسین مرادی؛ مهدی حدادی نژاد؛ علیرضا یاوری؛ مهدی محمدی ازنی؛ سید مریم موسوی؛ سیدمحمدامین موسوی