دوره و شماره: دوره 16، شماره 62، تابستان 1400، صفحه 1-158 
6. تأثیر میکوریزا و سالیسیلیک اسید بر عملکرد و شاخص‌های فیزیولوژیک ذرت (Zea mays)

صفحه 82-94

10.30495/iper.2021.679540

پوریا مظلوم؛ محسن پیمان یونس پور؛ مرتضی سام دلیری؛ امیر عباس موسوی میرکلائی؛ مرتضی مبلغی