دوره و شماره: دوره 15، شماره 58، شهریور 1399، صفحه 1-111 

پژوهشی

1. بررسی اثر تنش شوری بر جوانه‌زنی بذر 18 رقم گندم (Triticum aestivum L.)

صفحه 1-10

محبوبه ریاحی؛ اکبر مستاجران؛ مهران میراولیایی


3. اثر کود سیلیکا بر رشد، زی‌توده و جذب عناصر غذایی در نهال های گلدانی بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl.)

صفحه 28-37

مهرداد زرافشار؛ سید کاظم بردبار؛ محمد متینی زاده؛ علیرضا عباسی؛ محمد رضا نگهدار صابر؛ شهرام احمدی؛ سعید بهرامی؛ حسن رضایی