دوره و شماره: دوره 13، شماره 52، زمستان 1397، صفحه 1-112