دوره و شماره: دوره 13، شماره 51، پاییز 1397، صفحه 1-128 
7. تأثیر نوع و روش کاربرد کودهای نانو و شیمیایی بر عملکرد دانه و اسانس گل گاو زبان اروپایی (Borago officinalis L.)

صفحه 95-107

پریزاد محمودی؛ مهرداد یارنیا؛ ورهام رشیدی؛ رضا امیرنیا؛ علیرضا تاری نژاد