دوره و شماره: دوره 11، شماره 42، تابستان 1395، صفحه 1-95