دوره و شماره: دوره 11، شماره 42، شهریور 1395، صفحه 1-95