دوره و شماره: دوره 6، شماره 23، زمستان 1390، صفحه 1-79 

پژوهشی

1. معرفی فلور، اشکال زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان مراتع ییلاقی پلور

صفحه 1-15

شکوفه شکرالهی؛ حمید رضا مرادی؛ قاسمعلی دیانتی تیلکی


2. معرفی و بررسی شکل زیستی، خواص و قسمت‌های مورد استفاده فلور دارویی کفه ابرکوه یزد

صفحه 16-21

سیدمصطفی گلدانساز؛ مهدی سلطانی گردفرامرزی؛ محمد باقر رضایی؛ محمدعلی زارع چاهوکی