دوره و شماره: دوره 6، شماره 24، فروردین 1391، صفحه 1-86 

پژوهشی

1. بررسی آت‌اکولوژی گیاه دارویی Ferulago angulata (Schlecht) Boiss. در زاگرس مرکزی (منطقه کهگیلویه)

صفحه 1-8

اسفندیار جهانتاب؛ عادل سپهری؛ سیده زهره میردیلمی؛ یاسر قاسمی آریان؛ سهیلا نوری


3. ارزیابی عملکرد و کیفیت الیاف ارقام پنبه در تاریخ‌های مختلف کاشت در سیستم دو کشتی

صفحه 26-36

اسماعیل صدیقی؛ علیرضا سیروس مهر؛ محمدرضا اصغری پور؛ محمدرضا رمضانی مقدم؛ یاسر اسماعیلیان


4. ارزیابی پاسخ‌های فیزیولوژیکی ژنوتیپ‌های مختلف پنبه (Gossypium hirsutum L.) در محیط‌های شور و غیرشور

صفحه 37-45

سیدجلال میرقاسمی؛ محمد علی رضایی؛ سیده سمانه موسوی خورشیدی


5. گزارش دو رکورد جدید از تیره Hylocomiaceae برای فلور خزه‌ای ایران

صفحه 46-52

فریبا شریف نیا؛ سولماز چراغی ناو؛ فهیمه سلیم پور؛ سمانه آخوندی درزیکلائی


6. بررسی پتانسیل گیاه قاصدک Boiss.) (Taraxacum syriacum در انباشته سازی عنصر سنگین کادمیوم

صفحه 53-61

مریم مرتاضی؛ مژگان فرزامی سپهر؛ فهیمه سلیم پور


7. اثرات اندازه بذر و عمق کاشت بر صفات فیزیولوژیکی سه ژنوتیپ جو در شرایط تنش شوری

صفحه 62-71

عبد الرحیم نظری؛ محمد رضا داداشی؛ عباسعلی نوری نیا؛ الهام فغانی