دوره و شماره: دوره 7، شماره 27، زمستان 1391، صفحه 1-80 
3. بررسی اثر انواع و مقادیر مختلف کودهای آلی و شیمیایی بر میزان برخی عناصر (Zea mays L.) پرمصرف برگ و دانه در ذرت

صفحه 20-30

نصیبه رضوان طلب؛ همت اله پیردشتی؛ محمد علی بهمنیار؛ ارسطو عباسیان


6. شناسایی برخی ترکیبات شیمیایی حاصل از استخراج چوب درون سنجد

صفحه 48-55

امیر جوربندیان؛ محمد رضا ماستری فراهانی؛ هدی جعفرزاده


7. رویان زایی پیکری و باززایی گیاه از تخمک گسترش نیافته پرتقال (Citrus sinensis (L.) Osbeck)

صفحه 56-63

عالم آرا غلامی؛ احمد مجد؛ سید وحید علوی؛ فتح اله فلاحیان