دوره و شماره: دوره 8، شماره 29، بهار 1392، صفحه 1-95 

پژوهشی

1. بررسی واکنش به نور برخی از گونه‌های آویشن در مرحله جوانه‌زنی

صفحه 1-16

بهاره الهوردی ممقانی؛ ابراهیم شریفی عاشور آبادی؛ مریم ملکی زاده تفتی؛ جمال حسنی؛ محمد بختیاری رمضانی


2. بررسی تغییرات مراحل فنولوژی گونه Poa bulbosa در مناطق نیمه استپی استان‌های گلستان و خراسان رضوی

صفحه 17-27

علی احسانی؛ حسن یگانه؛ انور سور؛ فریده ثقفی خادم؛ قاسم علی ابرسجی؛ حسن اکبر پور


3. بررسی تغییرات پوشش گیاهی در ارتباط با عوامل فیزیوگرافی رشته کوه دنا

صفحه 28-37

زینب صالح پور؛ عزیزاله جعفری کوخدان؛ علی علیرضانژاد


6. تاثیر مقادیر کود نیتروژن و تراکم کاشت بر برخی ویژگی‌های زراعی و فنولوژیکی کلزا (رقم هایولا 401)

صفحه 56-64

علی مرتضی کیهانیان؛ حمیدرضا مبصر؛ مرتضی سام دلیری؛ سعید بخشی پور؛ صالح محمدی؛ بنت الهدی دمسی


8. توانایی گیاه پالایی گونه Polypogon monspeliensis L. در پالایش خاک‌های آلوده به نفت

صفحه 75-87

مژگان فرزامی سپهر؛ فرهاد نوروزی حاجی عبدال؛ میر علی فرج‌زاده