دوره و شماره: دوره 8، شماره 30، شهریور 1392، صفحه 1-82 

پژوهشی

1. بررسی اثرات دگرآسیبی زعفران بر جوانه‌زنی و رشد اولیه علف‌های هرز گچ دوست (Gipsophylla pilosa) و شلمبیک (Rapistrum rugosum)

صفحه 1-12

الهام عزیزی؛ لیلا علیمرادی؛ مریم جهانی کندری؛ آسیه سیاهمرگویی


2. بررسی ترکیبهای شیمیائی اسانس گل‌های سه گونه از جنس اکالیپتوس کاشته ‌شده در منطقه کاشان

صفحه 13-21

حسین بتولی؛ عبدالرسول حقیر ابراهیم آبادی؛ جواد صفائی قمی؛ فرشته جوکار کاشی؛ اسماء مازوچی


7. شاخه‌زایی و ریشه‌زایی گیاه انجبار (Polygonum bistorta) در شرایط In vitro

صفحه 60-66

نعیمه کاوسی؛ حسین عباسپور؛ مهرداد چائی چی