دوره و شماره: دوره 8، شماره 31، پاییز 1392، صفحه 1-98 
5. بررسی اثر نانوسیلور و اسانس‌های گیاهی بر برخی شاخص‌های ریختی و فیزیولوژیکی پس از برداشت گل بریده ژربرا

صفحه 47-57

نازنین ایکانی؛ سپیده کلاته جاری؛ وحید عبدوسی؛ ابراهیم حسن زاده؛ سعید حسین زاده


7. شناسایی مولکولی و مطالعه فیزیولوژیک و مورفولوژیک سیانوباکتری Nostoc sp. ISC101 تحت تیمارهای مختلف نفت خام

صفحه 67-77

فریبا امیرلطیفی؛ ندا سلطانی؛ سارا سعادتمند؛ شادمان شکروی؛ مهروز دزفولیان