دوره و شماره: دوره 10، شماره 37، خرداد 1394، صفحه 1-91 
5. بررسی اثر اوره، روی و آهن بر شاخص‌های مرفولوژی و فیزیولوژی انگور

صفحه 43-52

مرجان آشوری؛ منوچهر کلهر؛ ابوالفضل لولایی؛ احمد ارشادی