دوره و شماره: دوره 9، شماره 34، شهریور 1393، صفحه 1-89 
6. ارزیابی نسبت مناسب ماسه، پوسته برنج و کمپوست قارچ بر صفات کیفی چمن قطعه‌ای

صفحه 52-64

فاطمه قلی زاده؛ ناهید رحیمی محمد آباد؛ حسین زارعی؛ خدایار همتی