بررسی تاثیر نور مداوم و تناوب‌های نوری بر رشد و فرکانس هتروسیست سیانوباکتری Fischerella ambigua (Nägeli) Gomont از استان گلستان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

2 گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

3 گروه زیست‌شناسی، پژوهشکده علوم پایه کاربردی، جهاد دانشگاهی، تهران

10.30495/iper.2006.690227

چکیده

در این بررسی تاثیر نور مستمر و تناوب نوری بر رشد و فرکانس هتروسیست سیانوباکتری  Fischerella ambigua مورد بررسی قرار گرفته است. نمونه از شالیزارهای استان گلستان (گرگان) جمع‌آوری شده، پس از تخلیص، در شرایط نوری 2 میکرومول کوانتا‌ بر ‌مترمربع در ثانیه، به صورت مستمر و سپس در دوره‌های تاریکی (2، 4، 6 و 8 ساعت) قرار داده شد. در هر مورد، بقا، رشد و وضعیت هتروسیست نمونه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که نمونه در شرایط نوری مستمر و دوره‌های کوتاه مدت تاریکسی (2 و 4 ساعت) بقای خود را حفظ می‌کند. ثابت ویژه رشد در تناوب نوری 2 ساعت، به بالاترین حد خود می‌رسد. فتوپریودهای با 6 و 8 ساعت تاریکی، شرایط نسبتاً مشابهی را پدید می‌آورند. 8 ساعت تاریکی سبب بروز تنش محسوس در نمونه شده، رشد و هتروسیست‌زایی را به‌طور معنی‌دار پایین می‌آورد. ضمن اینکه چرخه تولید مثل در 6 و 8 ساعت تاریکی به طور محسوس افزایش می‌یابد. تولید کلروفیل و رفتارهای اجتماعات در محیط کشت محدود با تناوب‌های نوری اعمال شده نوسان نشان می‌دهند و از روند منظمی تبعیت نمی‌کنند. فرکانس هتروسیست در شرایط نوری مداوم به بالاترین و منظم‌ترین حالت خود می‌رسد ولی آهنگ تولید هتروسیست با آهنگ رشد در رابطه با شرایط نوری، یکسان نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of continuous illumination and photoperiods on growth and heterocyst frequency of cyanobacterium Fischerella ambigua from Golestan province

نویسندگان [English]

 • Fereshte Vakili 1
 • Kayvan Ghorchibeigi 2
 • Neda Soltani 3
 • Shadman Shokravi 1
1 Department of Biology, Islamic Azad Univ.-Branch Gorgan, Gorgan, Iran
2 Department of Biology, Islamic Azad Univ.-Branch Tonekabon, Tonekabon, Iran
3 Departemnt of Biology, Faculty of Applied Science, ACECR, Tehran, Iran
چکیده [English]

The effect of limited continuous irradiance and photoperiods on survival, growth and heterocyst frequencies of cyanobacterium Fischerella ambigua collected from paddy-fields of Golestan province have been studied at laboratory condition. After soil collection and culture, sample were isolated, purified, and incubated under 2μEm-2s-1 continuous irradiance with no carbon dioxide addition. The photoperiods were 2, 4, 6, 8 hours darkness each day. Survival, growth and heterocyst frequencies were studied in each treatment using optical density and chlorophyll measurements. Results showed that this cyanobacterium can survive under relatively short times of darkness (2 and possibly 4hours). The highest specific growth rate was related to 2hours dankness daily. 6 and 8hours darknesses cause relative similar results. 8hours darkness daily showed the highest degree of stress and cause sharp drop in growth. Chlorophyll production and morphological behaviors of aggregations showed unpredictable irregular fluctuations independent of photoperiods. We saw highest amount of heterocyst frequency and better regular patterns of heterocyst production at continuous irradiance but correlation between growth and heterocyst production differ completely at this condition.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cyanobacterium
 • Fischerella ambigua
 • Golestan
 • growth
 • Heterocyst
 • irradiance
 • paddy field
 • Photoperiod
 
بافته چی، ل.، نژاد ستاری، ط.، ابراهیم زاده معبود، ح. و شکروی، ش. (1380) بررسی شدت های نوری بر رشد و بسامد هتروسیست سیانویاکتری Fischerella sp. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم دانشگاه تهران.
سپهری، س. نژاد ستاری، ط. و شکروی، ش. (1383) بررسی سیانوباکتری‌های استان گلستان با تاکید بر استیگونماتالز. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی. و احد علوم و تحقیقات.
سلطانی، ن. خاوری نژاد، ر. طباطبایی یزدی، م. شکروی، ش. و فرناندز والینته، ا. (1384) بررسی خواص آنتی‌میکروبیال و فیزیولوژی سیانوباکتری‌ها در محیط‌های افراطی، پایان‌نامه دکترای تخصصی، گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه تربیت معلم تهران.
شکروی، ش.، سلطانی، ن. و بافته چی، ل. (1381) تدوین تکنولوژی استفاده از سیانوباکتری‌ها به عنوان کود بیولوژیک در شالیزارها، شورای عالی تحقیقات نهاد ریاست جمهوری (طرح ملی) مجری پژوهشکده علوم پایه کاربردی، جهاد دانشگاهی، دانشگاه شهید بهشتی.
 شکروی، ش. و ساطعی، آ. (1382) بررسی پتانسیل سیانوباکتری به منظور تلقیح در شالیزار، گزارش طرح پژوهشی، معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان.
Adams, D.J. & Duggan, P.S. (1999) Heterocyst and akinete differentiation in cyanobacteria. Tansley Review No 107 New Phytologist 144, 3-33.
Anagnostidis, K. & Komarek, J. (1990) Modern approaches to the classification of cyanobacteria..Stigonematales. Archieves for Hydrobiology sup l4, 224-286.
Anand, N.L., Radha, R.S., Hopper, G.R. & Subramanian, T.D. (1990) Blue-green algae as biofertilizers: certain view points on the choice of suitable isolates. In: Perspective in phycology, International symposium of phycology at university of Madras, New Delhi: Today and Tomorrow’s Publishers.
بررسی تاثیر نور مداوم و تناوب‌های نوری ...
 
Boussiba, S. (1988) Anabaena azollae as biofertilizer. In: Algal biotechnology, eds. T.,J. Stadler, M.C. Millon, Y. Verdus, H. M. Karamanos and D. Christiaen, Elsevier applied science.
Desikachary, T.V. (1959) Cyanophyta. Indian council of agricultural research, monographs on Algae New Delhi, India.
Geitler, L. (1932) Cyanophyceae von Europa Kryptogamen flora Akademiche Verlagsgesellschaft.- Leipzig.
Ghasemi, Y., Tabatabaei Yazdi, M., Shokravi, S., Soltani, N. & Zarrini, G. (2003) Antifungal and antibacterial activity of paddy – fields from the north of Iran.- Journal of science, Islamic republic of Iran 14(3), 203 – 209.
Ghasemi, Y., Tabatabaie Yazdi, M., Shafiee, A., Amini, M., Shokravi, Sh., Zarrini, G. & Mohseni, F.A. (2004) Parsiguine, a novel antimicrobial substance from Fischerella ambigua PTCC 1635. Pharmacutical biology 42(4-5), 318-322.
Gugger, MF. & Hoffmann, L. (2004) Polyphyly of true branching cyanobacteria (Stigonematales). International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology 54, 349-357.
Jensen, A. (1978) Chlorophylls and carotenoides. In: Handbook of Phycological Methods, Physiological and Biochemical Methods, eds. J.A. Hellebust & J.S. Craigie, Cambridge University Press.
John, D.M., Whitton, B.W. & Brook, A.J. (2002) The Freshwater Algal Flora of The British Isles -Cambridge University Press.
Kaushik, B.D. (1987) Laboratory methods for blue-green algae. Associated Publishing Company, New Delhi, India.
 
فرشته وکیلی و همکاران
 
Poza-Carrion, C., Fernandez-Valiente, E., Fernandez Pinas, F. & Leganes, F. (2001) Acclimation of photosynthetic pigments and photosynthesis of the cyanobacterium Nostoc sp. Strain UAM 206 to combined fluctuations of irradiance, pH, and inorganic carbon availability, Journal of Plant Physiology 158, 1455-1461.
Prescott, G.W. (1962) Algae of the western great lake area. W.M.C. Brown Company Pub.
Shokravi, S., Tabatabaei Yazdi, M., Ghasemi, Y., Baftechi, L. & Soltani, N. (2003) The effects of light intensities and duration on antibacterial production abilities, morphological variations and ammonium liberations of Fischerella sp. collected from Paddy-fields of Iran.- Proceeding of the 11th International symposium on phototrophic prokaryotes August 24-29 Tokyo Japan.
Soltani, N., Khavari-Nejad, R., Tabatabaie, M., Shokravi, SH., Valiente, E.F. (2005) Variation of Nitrogenase Activity, photosynthesis and pigmentation of cyanobacterium Fischerella ambigua strain FS18 under different irradiance and pH. World Journal of Microbiology and Biotechnology. In Press.
Stal, J.S. (1995) Physiological ecology of cyanobacteria in microbial mats and other communities. New Phytology 131, 1-32.
Tabatabaei Yazdi, M., Ghasemi, Y., Ghasemian, A., Shokravi, S., Niknahad, H., Amini, M., Dehshahri, A. & Faramarzi, M.A. (2006) Bioconversion of hydrocortisone by cyanobacterium Fischerella ambigua- World Journal of Microbiology and Biotechnology ( in press).
Tabatabaei Yazdi, M., Ghasemi, Y., Shokravi, S., Shafiei, A., Amini, M. & Faramarzi, M.A. (2005) Parsiguine, a novell antimicrobial compound from Fischerella ambigua collected from paddy-fields of north of Iran.- Pharmaceutical Biology (in press).
Valiente, E.F. & Leganes, L. (1989) Regulatory effect of pH and Incident Irradiance on the levels of Nitrogenase activity in the cyanobacterium Nostoc sp.UAM205 Journal of Plant Physiology, 135, 623 627.