بررسی ویژگی های فتوسنتزی و فیتوشیمیایی برخی از اکوتیپ‌های بنفشه معطر (Viola odorata L.) در استان‌های مازندران و گلستان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

2 گروه علوم باغبانی، دانشکده علوم زراعی و پژوهشکده فناوری های زیستی گیاهان دارویی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

3 گروه علوم و مهندسی باغبانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس

4 گروه علوم و مهندسی باغبانی، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

10.30495/iper.2021.686563

چکیده

به‌منظور ارزیابی تنوع ژنتیکی با استفاده از ویژگی‌های ظاهری و فیتوشیمیایی گیاه بنفشه معطر (Viola odorata L.)، 10 منطقه از استان‌های مازندران و گلستان بررسی شد. صفات فیتوشیمیایی نظیر میزان ترکیبات فنلی، فلاونوئیدها، ظرفیت آنتی‌اکسیدانی، کلروفیل a، کلروفیل b، کلروفیل ‌کل و صفات ریخت شناسی از جمله طول و عرض برگ، طول دم برگ و طول ریشه ارزیابی گردید. در بررسی صفات فیتوشیمیایی ژنوتیپ‌های مناطق ساری و کسوت دارای بالاترین میزان کلروفیل b و کلروفیل‌ کل بوده و اکوتیب ساری از بالاترین میزان فلاونوئید بر خوردار بودند. از نظر میزان ظرفیت آنتی‌اکسیدانی، دو اکوتیپ ساری و وری، با غلظت مهار 60 درصد رادیکال‌های آزاد بالاترین مقدار را نشان دادند. اکوتیب‌های مناطق زنگلاب، آق‌چشمه، تنگه‌چهل‌چای با ارتفاع از سطح دریای کمتر نسبت به مناطق دیگر مورد مطالعه، بالاترین میزان فنل کل را به میزان 25 میلی گرم اسید گالیک در گرم وزن خشک را نشان دادند. نتایج حاصل از ارزیابی ریخت شناسی نشان داد، بیشترین اندازه طول برگ را اکوتیب‌های وری، ساری و کسوت نشان دادند و اکوتیب‌های ازنی و وری بیشترین اندازه طول ریشه را دارا بودند. همچنین، اکوتیپ‌های وری، کسوت، چهل چای و زنگلاب بالاترین میزان طول دم برگ و اکوتیپ چهل چای بالاترین تعداد برگ را نشان دادند. نتایج همبستگی صفات نشان داد که با افزایش ارتفاع از سطح دریا میزان طول برگ، عرض برگ، طول دم برگ، تعداد برگ، فلاونوئید برگ و فنل برگ گیاه بنفشه معطر کاهش می‌یابد. به طور کلی اکوتیب‌های ساری، وری وکسوت در استان مازندران در اکثر ویژگی‌های عملکردی دارای ژنوتیب‌های برتر جهت کارهای اصلاحی در آینده می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of photosynthetic and phytochemical traits in some endogenous genotypes of sweet violet (Viola odorata l.) In Mazandaran and Golestan provinces

نویسندگان [English]

 • Hossein Moradi 1
 • Mahdi Haddadinejad 2
 • Alireza Yavari 3
 • Mahdi Mohammadi Azni 4
 • SeyedMaryam Musavi 4
 • Syyed Mohammad Amin Hosseini 4
1 Agriculture University and Natural Resources of Sari
2 Assistant Professor of Horticultural Sciences, Research Institute of Medicinal Plants Biotechnologies (RIMPBio), Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University
3 Department of Horticulture Science and Engineering, College of Agriculture & Natural Resources, University of Hormozagan, Bandar Abbas
4 Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University
چکیده [English]

In order to evaluate genetic diversity using phenotype and phytochemicals of sweet violet (Viola odorata), 10 regions of Mazandaran and Golestan provinces were studied. Phytochemical traits such as phenol content, flavonoid, antioxidant capacity, chlorophyll a, chlorophyll b, total chlorophyll and morphological characters of leaf size, petiole length, pedicel length and root length were evaluated. Sari and Kasout genotypes had the highest amount of chlorophyll b and total chlorophyll and the sari ecotype had the highest flavonoid content. The highest amount of antioxidant capacity was observed in Sari and Vari ecotypes. The ecotypes of Zanglab, Aq Cheshmeh, Tangeh Chehel Chai with lower height showed the highest total phenol content. Results of morphological evaluation showed that ecotypes of Vari, Sari and kosoot had the highest leaf length and ecotypes of Azni and Vari had the highest root length. Also, ecotypes of Vari, kosoot, Tangeh Chehel Chai and Zanglab had the highest petiole length and Tangeh Chehel Chai ecotype had the highest leaf number. Correlation of traits showed that leaf height, leaf width, petiole length, leaf number, leaf flavonoid and leaf phenol content of sweet violet decreased with increasing altitude. In general, Sari, Vari and Kosoot ecotypes from Mazandaran province had superior genotypes for most of the traits that could be used for future breeding studies.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Ecotype
 • Morphological diversity
 • Iranian violet
 • Phytochemical compounds
 • flavonoid