بررسی اثر آللوپاتیکی علف هرز خربزه وحشی Cucumis melo L. بر رشد و سیستم آنتی اکسیدانی دو گیاه کلزا (Brassica napus L) و خردل وحشی (Sinapis arvensis)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

2 گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

3 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، گرگان، ایران

10.30495/iper.2021.679562

چکیده

این پژوهش بصورت اسپلیت اسپلیت پلات در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در سطح مزرعه انجام شد.ابتدا کلزا رقم RGSو خردل وحشی در شرایط مزرعه کشت شدند. سپس عصاره آبی اندام برگ و ساقه خربزه وحشی واریته آگرستیس در غلظت های مختلف به طور جداگانه تهیه و در مرحله روزت بر روی گیاهان کشت شده محلول پاشی شدند. پس از گذشت یک ماه گیاهان هدف از سطح مزرعه جمع آوری شده و جهت بررسی شاخص های رشد و سیستم آنتی اکسیدانی در دو اندام ریشه و برگ مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد با افزایش غلظت عصاره برگ خربزه وحشی، اکثر پارامترهای رشد در هر دو اندام گیاهان هدف کاهش یافت و شدت این کاهش بر رشد Sinapis arvensis در مقایسه با کلزا بیشتر بود، در حالی که عصاره ساقه خربزه وحشی موجب کاهش شدیدتر پارامترهای رشد کلزا در مقایسه با Sinapis arvensis گشت. همچنین عصاره ساقه خربزه وحشی باعث افزایش معنی دار فعالیت آنزیم کاتالاز در کلزا نسبت به شاهد و کاهش پراکسیداز گشت درحالیکه فعالیت آنزیم پراکسیداز در Sinapis arvensis افزایش یافت. همچنین روند افزایشی ترکیبات فنولی و کاهش ترکیبات فلاونوئیدی برگ کلزا با افزایش غلظت عصاره چشمگیرتر و شدیدتر از خردل وحشی بود. با توجه به نتایج این تحقیق حساسیت گیاه زراعی کلزا و علف هرز همراه آن به عصاره دو اندام خربزه وحشی یکسان نبوده که این مسئله می بایست در مدیریت استفاده از توان آللوپاتی گیاهان به عنوان علف کش در سطح مزرعه مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of allopathic effect of wild melon weed of Cucumis melo L. on the growth and antioxidant system of rapeseed (Brassica napus L) and wild mustard (Sinapis arvensis)

نویسندگان [English]

 • Neshat Norozi 1
 • maryam niakan 1
 • Mehdi Ebadi 2
 • Masome Younes Abadi 3
1 Department of Biology, Faculty of Science, Gorgan Branch, Islamic Azad University, Gorgan, Iran
2 Department of Chemistry, Faculty of Science, Gorgan Branch, Islamic Azad University, Gorgan, Iran
چکیده [English]

This study was conducted as a split split plot in the form of a randomized complete block design with three replications at the field level. First, RGS and Sinapis arvensis cultivars were cultivated under field conditions. Then aqueous extracts of leaves and stems of wild melon of Agrestis variety were prepared separately in different concentrations and sprayed on cultivated plants in rosette stage. After one month, the target plants were collected from the field and evaluated for growth indices and antioxidant system in both root and leaf organs. The results showed that with increasing the concentration of wild melon leaf extract, most of the growth parameters in both target plants decreased and the intensity of this decrease was higher on the growth of Sinapis arvensis compared to rapeseed, while wild melon stem extract caused a more severe decrease in rapeseed growth parameters compared with Sinapis arvensis. Also, wild melon stem extract significantly increased catalase activity in canola compared to control and decreased peroxidase. While the activity of peroxidase enzyme increased in Sinapis arvensis. Also, the increasing trend of phenolic compounds and decreasing flavonoid compounds of rapeseed leaves with increasing the concentration of extract was more dramatic and intense than Sinapis arvensis. According to the results of this study, the sensitivity of rapeseed and its associated weeds to the extracts of two wild melon organs is not the same, which should be considered in managing the use of plant allelopathy as a herbicide at the field level.

کلیدواژه‌ها [English]

 • peroxidase
 • Wild Melon
 • Wild mustard
 • growth
 • flavonoid
 • phenol
 • Catalase
 • Rapeseed