تاثیر جیبرلیک و سالیسیلیک اسید بر بهبود جوانه‌زنی و مقاوم سازی گونه vahl. Cassia angustifolia تحت تنش با ترکیبات آللوپاتیک Eucalyptus camaldulensis

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده آب و خاک، دانشگاه زابل

2 دکتری علوم مرتع، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، ایران

10.30495/iper.2021.679544

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی اثرات محرک های شیمیایی جیبرلیک و سالیسیلیک اسید بر بهبود جوانه‌زنی و حمایت گونه Cassia angustifolia تحت تنش با ترکیبات آللوپاتیک Eucalyptus camaldulensis در شرایط کنترل شده آزمایشگاهی پرداخته شد. تیمارها شامل پیش تیمار بذر با جیبرلیک اسید (۱۲۵، ۲۵۰ و ۵۰۰ پی پی ام) و سالیسیلیک اسید (100، 200 و300 میلی گرم در لیتر) و 5 غلظت (۰، ۲۵، ۵۰، ۷۵ و ۱۰۰ میلی گرم در لیتر) از ترکیبات آللوپاتیک حاصل از اندام‌های هوایی و زمینی اکالیپتوس بود که بصورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملا تصادفی در چهار تکرار اجرا گردید. با توجه به نتایج حاصل از تجزیه واریانس اثر متقابل پیش تیمار و اللوپاتی بر کلیه صفات اندازه‌گیری شده در سطح یک درصد معنی‌دار بود. مقایسه میانگین‌ها نشان داد که عصاره اکالیپتوس اثر آللوپاتیک بازدارنده بر جوانه‌زنی بذر و رشد اولیه گیاهچه‌های Cassia angustifolia دارد. بطوریکه پیش تیمار بذر با باعث بهبود درصد و سرعت جوانه‌زنی و رشد اولیه گیاهچه‌ها گردید. کاربرد تیمار جیبرلیک اسید با غلظت ۵۰۰ پی‌پی‌ام بیشترین تاثیر را بر بهبود جوانه‌زنی و رشد اولیه گیاهچه‌ها داشت. بطور کلی نتایج نشان داد که پاسخ گونه Cassia angustifolia به پیش تیمار بذر با جیبرلیک اسید مثبت است و تکنیک پیش تیمار بذر با غلظت ۵۰۰ پی‌پی‌ام جیبرلیک اسید قبل از کاشت اثرات بازدارنده ترکیبات آللوپاتیک اکالیپتوس را در مرحله جوانه‌زنی بطور معنی‌داری کاهش می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of gibberellic and salicylic acid on germination improvement and seedling resistance of Cassia angustifolia vahl. to allelopathic compounds of Eucalyptus camaldulensis

نویسندگان [English]

  • Morteza Saberi 1
  • vahid karimian 2
  • Mehdi Aran 3
1 Assistant professor, Range and watershed management department, Water and Soil collage, University of Zabol
2 Ph.D. Graduate, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Horticulture, Faculty of Agriculture, University of Zabol, Zabol, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the effects of gibberellic and salicylic acid on germination improvement and protection of Cassia angustifolia to allelopathic compounds of Eucalyptus camaldulensis in laboratory conditions. Treatments consist of pretreatment with gibberellic acid (125, 250, and 500 ppm) and salicylic acid (100, 200, and 300 mg / l) and 5 concentrations (0, 25, 50, 75, and 100 mg / l) of extracted allelopathic compounds of eucalyptus aerial and terrestrial organs. Each treatment had four replications and a factorial experiment in completely randomized design was performed. Results of analysis of variance indicated that the interaction effect of pretreatment and allelopathy on all measured traits was significant at the level of one percent. Means comparison showed that Eucalyptus extract has allelopathic inhibitory effect on seed germination and early growth of Cassia angustifolia seedlings. So that Seed pre-treatment by chemical stimulants improved germination percentage and speed and early growth of seedlings. Seed pre-treatment by Gibberellic acid 500 ppm had the best effect on improvement of germination and early growth of seedlings. Overall, the results showed that Cassia angustifolia's response to seed pre-treatment by gibberellic acid was positive, and the seed pretreatment technique with gibberellic acid 500 ppm before planting, decrease the inhibitory effects of eucalyptus allopathic compounds in the germination stage significantly.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Allelopathy
  • Eucalyptus camaldulensis
  • germination
  • Chemical stimuli
  • Cassia angustifolia