تاثیر اکسید سیلیسیم و اسید سالیسیلیک بر عملکرد، اجزای عملکرد و برخی خصوصیات بیوشیمیایی خربزه

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندس کشاورزی علوم باغبانی و فضای سبز دانشگاه فردوسی مشد

2 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد مهندس کشاورزی علوم باغبانی و فضای سبز دانشگاه فردوسی مشد

3 دانشگاه فردوسی مشهد

10.30495/iper.2021.679518

چکیده

این پژوهش به منظور افزایش عملکرد و کیفیت محصول خربزه در سال 1397 به صورت آزمایش فاکتوریل با دوعامل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 3 تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. فاکتور‌های آزمایش شامل محلول‌‌پاشی نشاء‌ها با‌ اسید سالیسیلیک در سه غلظت (0، 1 و 2 میلی‌مولار) و فروبری ریشه آنها در محلول اکسید سیلیسیم در سه غلظت (0، 5/0 و 1 گرم در لیتر) بود. صفات مورد آزمایش شامل تعداد روز تا گلدهی، تعداد میوه در بوته، متوسط وزن میوه، متوسط تولید میوه در بوته، عملکرد نهایی، فنل کل، فعالیت آنتی‌اکسیدانتی، پرولین و کربوهیدرات محلول بود. نتایج این تحقیق نشان داد که بیشترین میزان عملکرد میوه، کربوهیدرات محلول و فعالیت آنتی-اکسیدانتی مربوط به اثر متقابل محلول‌پاشی 2 میلی‌مولار اسید سالیسیلیک و کاربرد 5/0 گرم در لیتر اکسید سیلیسیم بود. میزان پرولین و فنل کل در تیمار محلول‌پاشی 2 میلی‌مولار اسید سالیسیلیک و همراه کاربرد 5/0 گرم در لیتر اکسید سیلیسیم نسبت به شاهد افزایش یافت. در این آزمایش تیمار محلول‌پاشی 2 میلی‌مولار اسید سالیسیلیک و کاربرد 5/0 گرم در لیتر اکسید سیلیسیم برتری بیشتری نسبت به دیگر تیمار‌ها در اکثر صفات اندازه‌گیری شده داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of silicon oxide and salicylic acid on yield, yield components and some biochemical properties of Persian melon (Cucumis melo L.)

نویسندگان [English]

  • mojtaba salahiostad 1
  • malihe morshedloo 2
  • Mohammad Moghaddam 3
1 student of the Master of Science in Agricultural Engineering and Horticulture, Ferdowsi University of Mashhad
2 Former student of the Master of Science in Agricultural Engineering and Horticulture, Ferdowsi University of Mashhad
3 Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

This study was carried out to enhance yield and quality of Persian melon crop in factorial experiment based on a randomized complete block design with three replications at the research farm of Ferdowsi University of Mashhad in 2018. The treatments consisted of foliar application salicylic acid at three concentrations (0, 1 and 2 mM) and root drowning in the aqueous solution of silicon oxide at three concentrations (0, 0.5 and 1 g/L). The measured traits were the number of days to flowering, average fruit weight, average fruit production per plant, fruit number per plant, final yield, total phenol, antioxidant activity, proline, and soluble carbohydrate. The results showed that the highest fruit yield, total carbohydrate, and antioxidant activity were obtained in the interaction effect of 2 mM salicylic acid spray with 0.5 g/L silicon oxide application. The amount of proline and total phenol increased in 2 mM salicylic acid and 0.5 g/L silicon oxide treatment compared to control. In this experiment, foliar application of 2 mM salicylic acid with 0.5 g/L silicon oxide were superior to other treatments in the most measured traits.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Proline
  • number of days to flowering
  • Yield
  • antioxidant activity
  • Total phenol