تأثیر کود های ورمی‌کمپوست و نیتروژن بر صفات مورفولوژیک، درصد و عملکرد اسانس گیاه دارویی بادرنجبویه (Melissa officinalis) در گرگان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، گرگان، ایران،

2 گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

10.30495/iper.2021.679516

چکیده

به منظور بررسی تاثیر کودهای آلی (ورمی‌کمپوست) و شیمیایی (نیتروژن) بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی بادرنجبویه آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی، در سه تکرار در سال زراعی 97-96 در مزرعه تحقیقاتی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان اجرا شد. فاکتورهای آزمایشی شامل کود آلی ورمی‌کمپوست در چهار سطح (صفر، 5/2، 5 و 5/7 تن در هکتار) و کودشیمیایی اوره با ٤٦ % نیتروژن در چهار سطح شامل (صفر، 50 ، 100 و 150 کیلوگرم در هکتار) بود. نتایج نشان داد که ورمی‌کمپوست تاثیر معنی‌داری بر خصوصیات مورفولوژیکی و درصد اسانس بادرنجبویه داشت، به‌طوریکه بیشترین ارتفاع بوته، بالاترین تعداد شاخه فرعی، بالاترین طول و عرض برگ ، بیش‌ترین وزن تر، بیش‌ترین وزن خشک و بیش‌ترین درصد اسانس، در حالت کاربرد 15 تن در هکتار ورمی‌کمپوست حاصل گردید. همچنین تفاوت معنی‌دار بین سطوح مختلف کود شیمیایی اوره مشاهده شد به نحوی که در هنگام استفاده از کود شیمیایی درصد اسانس نسبت به حالت عدم کاربرد این کود، به طور معنی‌داری افزایش یافت. بیش‌ترین مقدار اسانس در تیمار کاربرد همزمان ورمی‌کمپوست (5/7 تن در هکتار) و کود شیمیایی نیتروژن (100کیلوگرم در هکتار) به‌میزان (49/0 درصد) حاصل گردید که در مقایسه با تیمار شاهد بدون مصرف هر نوع کود (V0N0) ( 34/0 درصد ) حدود 38 درصد بیش تر بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Vermicompost and Nitrogen Fertilizers on Morphological Traits, Percentage and Essential Oil Yield of Melissa Officinalis in Gorgan

نویسندگان [English]

  • hossein rezvani 1
  • nastaran hemmati 2
1 Scientific board members, Golestan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center , Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Gorgan, Iran.
2 department of horticulture science, faculty of agriculture, ferdowsi university of iran
چکیده [English]

in order to study the effect of organic (vermicompost) and chemical (nitrogen) fertilizers on the quantitative and qualitative yield of Melissa Officinalis, A factorial experiment based on Randomized Complete Block Design (RCBD) was conducted with three replications in the research field of Golestan Research and Training Center of Agriculture and Natural Resources. Experimental factors included vermicompost in four levels (0, 2.5, 5 and 7.5 ton ha-1) and urea fertilizer with 46% nitrogen in four levels (0, 50, 100 and 150 kg ha-1). The results showed that vermicompost had a significant effect on morphological characteristics and percentage of essential oil of lemon balm, such as highest plant height, highest number of branches, highest leaf length and width, highest fresh weight, maximum dry weight and The highest percentage of essential oil was obtained in application of 15 ton/ha vermicompost. Also, there was a significant difference between different levels of urea fertilizer so that the percentage of essential oil was significantly increased when the fertilizer was applied. The highest amount of essential oil (0.49%) was obtained in simultaneous application of vermicompost (7.5 ton ha-1) and nitrogen fertilizer (100 kg ha-1) comparing to control without any application. Fertilizer (0.34%) was about 38% higher.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Essential oil
  • Lemon Balm
  • Biofertilizers
  • vermicompost
  • Urea fertilizer