تاثیر پیش تیمار اسپرمیدین و پلی اتیلن گلیکول بر جوانه زنی وبرخی فعالیت های فیزیولوژی ومرفولوژی در گیاه گندم دروم Triticum durum)

نوع مقاله: پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی

چکیده

به‌منظور بررسی تاثیر پیش‌تیمار اسپرمیدین و پلی‌اتیلن‌گلیکول بر روی جوانه‌زنی و برخی از فعالیت‌های فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی در گیاه گندم تحت تنش‌خشکی یک آزمایش فاکتوریل در قالب بلوکهای کامل تصادفی با 20‌ تیمارو سه‌ تکرار اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل پنج سطح اسپرمیدین (صفر، 02/0 ، 05/0، 1/0و 15/0 میلی‌مولار) و چهار سطح پلی‌اتیلن گلیکول (صفر، 2-، 4- و 5- بار) بودند. نتایج آزمایشات نشان داد که کاربرد اسپرمیدین در سطح 02/0 میلی‌مولار وزن نسبی برگ به میزان 18/89 سانتی‌متر مربع بر میلی‌گرم و پروتئین برگ را به میزان 5/102 میلی‌گرم بر گرم افزایش داد. همچنین کاربرد اسپرمیدین در سطح 05/0 میلی‌مولار موجب افزایش کلرفیل a برگ به میزان 93/18 میلی‌گرم بر گرم و میزان کربوهیدرات به میزان 03/25 گرم بر صد‌گرم برگ و همچنین فنل‌کل برگ به میزان 3/202 میلی‌گرم بر گرم گردید. اسپرمیدین در سطح 1/0 میلی‌مولار نیز موجب افزایش نسبت سطح برگ به میزان 44/0 سانتی‌متر مربع بر میلی‌گرم گردید. این آزمایش نشان داد که با افزایش سطح اسپرمیدین از میزان کارتنوئید و ظرفیت آنتی‌اکسیدانی برگ کاسته شد. همچنین کاربرد اسپرمیدین بر جوانه‌زنی گندم اثر معنی‌داری به لحاظ اماری نداشت. تنش خشکی نیز که با کاربرد ترکیب پلی‌اتیلن‌گلیکول در گیاه مورد ارزیابی قرار گرفت بدین صورت که پلی‌اتیلن در سطح 4- بار کلرفیل a برگ را به میزان 33/18 میلی‌گرم بر گرم افزایش داد و در سطح 5- بار نیز باعث افزایش ظرفیت آنتی‌اکسیدانی به میزان 59/65 درصد، فنل‌کل برگ به میزان 144 میلی‌گرم بر گرم و کربوهیدرات به میزان 65/18 گرم بر صد‌گرم برگ گردید. همچنین نتایج آزمایشات نشان داد که افزایش سطح پلی‌اتیلن‌گلیکول منجر به کاهش پروتئین برگ، جوانه‌زنی و کلرفیل b برگ گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of premixing of spermidine and polyethylene glycol on germination and physiological and morphological activity in Triticum durum wheat

چکیده [English]

In order to effect of spermidine and polyethylene glycol pretreatment on germination and some physiological and morphological activity durum wheat under salinity stress a experiment with 20 treatments, three replications was conducted in 60 experimental units. Treatments included five levels of spermidine (zero, 02/0, 05/0, 1/0 and 15/0 mM) and four levels of polyethylene glycol (zero,- 2,- 4 and -5 bar). The results showed that the use of spermidine increased the relative weight contact(RWC) of durum wheat leaf, leaf area ratio, chlorophyll a, chlorophyll b, carotenoids and phenolic compounds .The most of increase in the relative weight been showed in treatments of 02/0 and 05/0 mm of spermidine and the lowest was related to the control of durum wheat at a concentration of 1.0 mM. Maximum leaf area ratio(LAR) seen inconcentration of 0/1mM spermidine, which was statistically significant and the lowest was in 0/15 mM spermidine.The most of effect spermidine showed on the relative growth rate(RGR) by application of 0/15mM and in chlorophylla aregarding .0/5 mM and chlorophull b in the treatment of 0/15 mM, carotenoids in control and total phenolics had in 0/05Mm polyethylene glycole increased chlorophyll a and total phenol but decreased germination and chlorophyll b. Reaction of Polyethylene glycole and spermidine increased percentage of germination, chlorophyll a, chlorophyll b, carotenoids, total phenol and its effect was statistically significant

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words:spermidine
  • polythylene glycole
  • Triticum durum
  • salinity stress
  • physiologic factores