بررسی تاثیر پیش تیماری pH بر رشد و ویژگی های فتوسنتزی سیانوباکتریوم Fischerella sp. FS 18

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی ،داشگاه ازاد اسلامی واحد گرگان،ایران

2 دانشگاه ازاد گرگان

3 گروه شیمی ، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

4 عضو هیات علمی گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان.

5 کارمند

چکیده

برای نخستین بار، تاثیر پیش تیمار ترکیبی زمان (24 و 96 ساعت) و pH ( 7 و 9) در شرایط محدودیت افراطی دی اکسید کربن ( عدم هوادهی، عدم تلقیح دی اکسید کربن)، بر فاز تصاعدی رشد، محتوای رنگیزه ای به ازای سلول، جابجایی جذب کلروفیل، ساختار و عملکرد فیکوبیلی زوم، نسبت رنگیزه های مرکز واکنش و کمپلکس های جمع آوری کننده نور؛ و نسبت فتوسیستم یک به دو در سیانوباکتری استیگونماتال Fischerella sp.FS 18 بررسی گردیده است. نتایج نشان داد اعمال پیش تیمارها در هردو زمان 24 و 96 ساعت و هردو شرایط خنثی و قلیایی، سبب حفظ فاز تصاعدی رشد می گردد. بر خلاف قله جذبی کلروفیل، رنگیزه های سلولی از الگوی ثابتی در رابطه با پیش تیمارها تبعیت نمی کنند. نقطه اصلی تاثیر پیش تیمارها، فیکوبیلی زوم می باشد. سیانوباکتری در بخش میله ای خود الگوی یکسانی را از نظر واکنش به پیش تیمارها نشان می دهد. فیکوسیانین به اندازه یک واحد و فیکواریترین تا سه واحد تحت تاثیر پیش تیمارها تغییر جذب نشان می دهند. بالاترین نسبت فتوسیستم یک به دو در شرایط بیست و چهار ساعت و محیط خنثی مشاهده می شود. گذشت زمان این نسبت را کاهش می دهد و سبب ضعف در بهره وری انتقال انرژی در سیستم های فتوسنتزی می گردد. تغییر در عملکرد فیکوبیلی زوم می تواند نوعی مکانیسم ترمیمی برای جبران این کاهش باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of pH pretreatment on growth and photosynthetic properties of cyanobacterium Fischerella sp. FS 18

نویسندگان [English]

 • Bahareh Abbasi 1
 • shadman shokravi 2
 • Mazyar Ahmadi Golsefidi 3
 • Aryan Sateei 4
 • elahe kiaei 5
1 Department of Biology, Gorgan Branch, Islamic Azad University, Gorgan, Iran
2 Department of Biology, Gorgan Branch, Islamic Azad University, Gorgan, Iran
3 Department of Chemistry, Gorgan Branch, Islamic Azad University, Gorgan, Iran
4 Department of Biology, Gorgan Branch, Islamic Azad University, Gorgan, Iran
5 Department of Biology, Gorgan Branch, Islamic Azad University, Gorgan, Iran
چکیده [English]

For the first time, the effect of pretreatment of time (24 and 96 hours) and pH (7 and 9) at extremely limited carbon dioxide concentration on the exponential growth phase, photosynthetic pigments per cell, absorption shift of chlorophyll, structure and function of phycobilisome, light harvesting to reaction center pigment and photosystem one to photosystem two ratios were studied on stigonematalean cyanobacterium Fischerella sp.FS 18. Results showed that pretreatment treatments cause keeping the exponential growth phase at both 24 and 96 hours and pHs 7 and 9. In the opposite of absorption peak of chlorophyll, cellular pigments show no stable pattern regarding pretreatments. Phycobilisomes was the main point of treatment affects. The pattern of the rode part of phycobilisomes was the same at pretreatment reactions. The shift of phycocyanin was about one and phycoerythrin about nearly three. The highest rate of photosystem one to photosystem two ratio observed at 24 hours’ neutral condition. This changed by the time and caused efficiency decreasing of energy transport in photosynthesis system. Phycobilisome operation change may be a compensational mechanism to reduce the degree of such a decrease.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Alkalinity
 • Cyanobacteria
 • Fischerella
 • pH Pretreatment
 • Phycobilisome
 • Time