تأثیر کودهای زیستی و نیتروژن بر برخی صفات کمی و کیفی توت‌فرنگی (Fragaria × ananassa Duch., cv. Selva) تحت سطوح مختلف کود نیتروژن

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه باغبانی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران.

2 گروه زراعت و اصلاح نبات، واحد آستارا، دانشگاه آزاد اسلامی، آستارا، ایران.

چکیده

نیتروژن مهمترین عنصر در رشد و عملکرد گیاهان است. برای تامین نیتروژن نیاز گیاه منابع مختلفی وجود دارد که کاربرد کودهای شیمیایی از آن جمله است. اما کاربرد بیش از حد کودهای شیمیایی علاوه بر آلودگی آب و خاک، سلامت جامعه را نیز با مخاطراتی روبرو کرده است. بنابراین بهینه سازی مصرف کودهای شیمیـایی و جایگزین کردن آن با کودهای بیولوژیک می‌تواند قدمی برای افزایش سلامت جامعه باشد. به‌همین منظور یک آزمایش مزرعه‌ای با سطوح مختلف کود اوره و تأثیر کودهای زیستی و نانونیتروژن به صورت فاکتــوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار بر عملکرد و کیفیت میوه توت فرنگی انجام شد. فاکتور اول آزمایش شامل سطوح کود اوره (0، 75 و 150 کیلوگرم در هکتار) و فاکتور دوم شامل منابع نیتروژن (آزوسپریلوم، ازتوباکتر، نانونیتروژن و شاهد) بود. نتایج نشان داد که در تمامی تیمارها، با افزایش کاربرد کود اوره طول بوته و وزن اندام هوایی افزایش، ولی ظرفیت آنتی اکسیدانی کل، ترکیبات فلاونوییدی کل، مقدار آنتوسیانین و ویتامینث میوهکاهش یافت. بیشترین وزن تر اندام هوایی و تعداد میوه از تیمار نانو نیتروژن + 75 کیلوگرم اوره به‌دست آمد. در حالی که بیشترین مقدار ویتامین‌ث، ظرفیت آنتی اکسیدانی کل و ظرفیت فنل کل از گیاهان تلقیح شده با ازتوباکتر و آزوسپریلوم به‌دست آمد ولی تیمار ازتوباکتر نسبت به آزوسپریلوم در اغلب صفات برتری نشان داد و با افزایش مصرف کود اوره، کارایی خود را نسبت به تیمار شاهد حفظ کرد. بیشترین عملکرد میوه از تیمار نانو نیتروژن + 75 کیلوگرم اوره به دست آمد ولی به لحاظ آماری اختلاف معنی‌دار با تیمار ازتوباکتر + 75 کیلوگرم اوره نداشت. بنابراین از آنجا که هدف از آزمایش افزایش عملکرد و کیفیت میوه بود، تیمار ازتوباکتر + 75 کیلوگرم اوره نسبت به سایر تیمارها قابل توصیه می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of bio-fertilizers and Nano-nitrogen on strawberry quality and quantity under different levels of nitrogen

نویسندگان [English]

  • Davood hashemabadi 1
  • Mohammad hossain Namaki 1
  • Farzin Saeeid zade 2
1 Department of horticultural science, Rasht branch, IAU-Rasht
چکیده [English]

Nitrogen is the most important element in plant growth and yield. There are several sources for supplying nitrogen needed by the plant, including the use of chemical fertilizers. But excessive use of chemical fertilizers in addition to contamination of water and soil has also caused health risks to the community. Therefore, optimizing the use of chemical fertilizers and replacing them with organic sources can be a step forward in increasing the health of the community. For this purpose, a field experiment with different levels of urea fertilizer and various nitrogen sources were carried out in a factorial arrangement in a randomized complete block design with three replications on strawberry in 2016 at Someh-Sara, Gilan, Iran. The experimental factors included urea (0, 75 and 150 kg.ha-1) and various sources of nitrogen (Azospirilum, Azotobacter, Nano-nitrogen and Control). The results showed that in levels of nitrogen source, the application of urea fertilizer increased the shoot weight and shoot length, but decreased total antioxidant capacity, total flavonoid compounds and vitamin C. The highest fresh weight of shoot and fruit number were obtained from nano-nitrogen treatment + 75 kg.ha-1. While the highest amounts of vitamin C, total antioxidant capacity and total flavonoid compounds were obtained from Azotobacter and Azospirilum inoculated plants, Azotobacter was superior to Azospirilum in most of the traits and with increasing the application of urea fertilizer, maintained its efficiency compared to control. The highest fruit yield was obtained from nano-nitrogen + 75 kg.ha-1, but there was no statistically significant difference with Azotobacter + 75 kg.ha-1. Therefore, since the aim of the experiment was to increase the yield and quality of the fruit, Azotobacter + 75 kg.ha-1 is recommendable compared to other treatments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antocyanin"
  • "Azospirilum"
  • " Azotobacter"
  • "nano-nitrogen"
  • "total antioxidant capacity