ارزیابی و مقایسه خواص آنتی‌اکسیدانی برگ و صفات مورفولوژیک ارقام مختلف گوجه‌فرنگی (Lycopersicon esculentum L.)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه زابل

چکیده

گوجه‌فرنگی به علت داشتن سالیسیلات و لیکوپن دارای خاصیت ضد سرطانی بوده در نتیجه در این تحقیق سعی شد ارقام مختلف گوجه‌فرنگی بر اساس صفات فیتوشیمیایی و ریخت‌شناسی و همچنین خواص آنتی‌اکسیدانی برگی در قالب دو آزمایش جوانه‌زنی در آزمایشگاه و گلدانی در گلخانه به‌صورت کاملاً تصادفی در سه تکرار مورد ارزیابی قرار گیرند. نتایج نشان داد که ارقام مختلف گوجه‌فرنگی از لحاظ همه شاخص‌های مورفولوژیک، فیزیولوژیک و آنتی‌اکسیدانی به‌جز صفات وزن تر و ارتفاع بوته دارای اختلاف معنی‌داری بودند. در آزمایش اول بیشترین میزان کلروفیل a (909/18 میلی‌گرم در گرم وزن تر برگ)، کلروفیل b (1145/6 میلی‌گرم در گرم وزن تر برگ) و کارتنوئید (5501/6 میلی‌گرم در گرم وزن تر برگ) مربوط رقم Queen2274 کشور ایران بود. در آزمایش دوم بیشترین میزان کاتالاز (0196/0، 0192/0 و سپس 0181/0 میلی‌گرم در گرم وزن تر عصاره) به ترتیب مربوط به رقم PS و فلات 111 از آمریکا و سپس Queen2274 از ایران بوده است. بیشترین میزان گایاکول (0244/0 و سپس 0127/0 میلی‌گرم در گرم وزن تر عصاره) به ترتیب مربوط به رقم کلوز فرانسه و رقم فلات Y ایتالیا بود. آسکوربیک پراکسیداز (0140/0 و سپس 0136/0 میلی‌گرم در گرم وزن تر عصاره) به ترتیب مربوط به رقم نیوتن هلند و سپس رقم کلوز فرانسه بود. پلی فنل اکسیداز (0712/0 و سپس 0628/0 میلی‌گرم در گرم وزن تر عصاره) به ترتیب مربوط به رقم Queen2274 ایران و رقم PS آمریکا بود. بیشترین میزان فنیل آلانین (25/0 میلی‌گرم در گرم وزن تر عصاره) مربوط به ارقام Queen2274 ایران و رقم PS آمریکا بود. بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق پیشنهاد می‌گردد جهت به دست آوردن بهترین رقم گوجه‌فرنگی که دارای میزان بالایی از مواد آنتی‌اکسیدانی آنزیمی و غیر آنزیمی باشد ارقام Queen2274، کلوز و PS را می‌توان به‌عنوان پایه‌های اصلاحی قرار داده و اقدام به تولید رقم برتر نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation and comparison of Leaf antioxidant properties and morphological traits of tomato varieties (Lycopersicon esculentum L)

نویسندگان [English]

  • zahra jahan tigh haghighi
  • leila fahmideh
  • bahman fazeli nasab
uoz
چکیده [English]

in this study was tried Different tomato varieties based on phytochemical and morphological traits as well as antioxidant properties of leaf In the form of two germination experiments in laboratory and pot plants in a greenhouse, completely randomized in three replications. Totally two experiments, different varieties of tomatoes were different (P<0.01) in terms of chlorophyll a, chlorophyll b, carotenoid, catalase, guaiacol, ascorbic peroxidase, polyphenol oxidase and phenylalanine, fresh weight and number of stems, germination percentage, dry weight, stem length, root length, except for the number of stems And plant height. In first experiment; The highest levels of chlorophyll a (189.99 mg/g fresh weight), chlorophyll b (6.145 mg/g fresh weight), and carotenoid (6.5015 mg/g fresh weight) was belong to Iran's Queen2274 cultivar. In second experiment; the highest amount of catalase (0.0196, 0.0192 and then 0.0181 mg/g fresh weight of extract) respectively was related to PS and Falat 111 from USA and then Queen2274 from Iran. The highest amount of Guiacol (0.0244 and 0.127 mg/g fresh weight of the extract) respectively was related to the French Clouse cultivar and the Italian Falat Y variety, respectively. Ascorbic peroxidase (0.0140 and 0.0136 mg/g fresh weight of extract), respectively, was related to Newton cultivar Holland and then French Clouse cultivar. Polyphenol oxidase (0.0112 and then 0.628 mg/g fresh weight of extract) was related to Iranian Queen2274 cultivar and USA PS cultivar. Maximum amount of phenylalanine (0.25 mg/g fresh weight of extract) was related to Iran's Queen2274 cultivars and USA PS cultivar. Based on the results of this research is suggested to obtain the best cultivar which has high levels of enzymatic and non-enzymatic antioxidants, the Queen2274, Clouse and PS varieties can be used as breeding program and produce superior cultivars.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anti-oxidant
  • Catalase
  • Guaiacol
  • Phenylalanine
  • Tomato