اثرات دگرآسیبی پاراگزانتین بر برخی پارامترهای فیتوشیمیایی در گیاه کاهو(Lactuca sativa L.)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکاه محقق اردبیلی

2 دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

.پاراگزانتین ترکیبیاز گروه آلکالوئیدهای پوربنی و از متابولیتهای ثانویه گیاهی است که در برخی گیاهان از جمله چای سبز، قهوه و کاکائو تولید می‎گردد.در این پژوهش به بررسی تأثیر غلظت‌های مختلف پاراگزانتین بر برخی از جنبه‌های فیتوشیمیایی گیاه کاهو (Lactuca sativa cv. Siahoo) به عنوان یک گیاه مدل پرداخته شد. به منظور نشان دادن اثرات پاراگزانتین بر میزان آمینو اسیدهای آزاد، قندهای محلول، آنتوسیانین، فلاونوئیدها، تاننها، آلکالوئیدها و ترکیبات فنلی آزمایشها در قالب طرحی کاملاً تصادفی انجام شد. پس از کاشت گیاهان با شرایط یکسان در گلدانهای حاوی پیت و تغذیه آنها با محلول غذایی هوگلند، تیمارهایی با غلظتهای متفاوت (10و50 و100 میکروگرم در میلی لیتر) از پاراگزانتین، همراه با گروه شاهد و همگی در سه تکرار بر روی گیاهان اعمال گردید. پس از 28 روز اعمال تیمار، گیاهان برای انجام آنالیزهای فیتوشیمیایی برداشت شدند. نتایج نشان داد در بالاترین غلظت پاراگزانتین (100 میکروگرم بر میلی لیتر) میزان آنتوسیانینها، فلاونوئیدها، آلکالوئید کل، تانن، ترکیبات فنلی در گیاهان تیمار شده نسبت به شاهد به طور معنی‌داری افزایش یافت. در غلظت فوق میزان آمینو اسیدها و قندهای محلول در گیاهان تیمار دیده نسبت به شاهد افزایش یافت. می توان نتیجه گیری کرد که ترکیب پاراگزانتین که می‎تواند در تفاله‌های چای و قهوه یا کاکائو موجود باشد در صورت استفاده به عنوان یک مکمل غذایی در کاشت گیاه کاهو، مواد موثره و نتیجتا خاصیت دارویی این سبزی پر مصرف را افزایش می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Allelopathic effects of paraxanthine on some phytochemical parameters of Lettuce

نویسنده [English]

  • Nastaran Asadi 1
1 University of Mohaghegh Ardabili
چکیده [English]

Paraxanthine is classified as secondary metabolites derived from purine nucleotides with molecular formula of C7H8N4O2. It occur in green tea, coffee, cocoa and a number of other plant. In this article, the effect of different concentration of paraxanthine was studied on lettuce plant (Lactuca Sativa cv. Siahoo ) as a model plant. In order to show the effect paraxanthine on amount of free amino acids, content sugar, anthocyanines, flavonoides, tannins, alkaloids and phenolic compounds some experiments were performed in a completely randomized design. The lettuce seedlings were cultured in pots containing peat and were irrigated with hoagland nutrient solution containing paraxanthine (with the concentration of 10, 50 and 100µg/ml). three replicated were maintained for each treatment and also for control groups. After of twenty eight days of applying the treatments, the plants were harvested for performing the experiments. Amount of anthosyanines, flavonoid, alkaloids, tannins and phenolic compounds in treated plants were increased compared to the control. the content sugar and total free amino in treated plants were increased compared to the control group. It could be concluded that paraxanthine found in dregs of tea, coffee and cocoa, can be used as a food supplement in the culture of lettuce. Therefore, it increases effective compounds and medicinal benefits of this plant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Allelopathy
  • alkaloid
  • secondary metabolite
  • paraxanthin
  • lettuce