بررسی تاثیر قارچ Piriformospora indica بر برخی صفات مورفوفیزیولوژیک گیاه دارویی سنبل‌الطیب (Valeriana officinalis L.) در شرایط تنش خشکی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران

2 فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران

3 استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران

4 استادیار گروه فضای سبز، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران

چکیده

هدف از اجرای این پژوهش بررسی تاثیر قارچ Piriformospora indica بر برخی صفات مورفوفیزیولوژیکی گیاه دارویی سنبل‌الطیب (وزن تر و خشک ریشه و اندام هوایی، رنگیزه‌های فتوسنتزی، نشت یونی، پروتئین، کربوهیدرات، پرولین و ...) در شرایط نرمال و تنش خشکی بود. این پژوهش به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام شد. فاکتورهای آزمایش شامل 2 سطح تنش خشکی (ظرفیت زراعی و 50% ظرفیت زراعی) و 3 سطح تیمار تلقیح با قارچ اندوفیت P. indica (تلقیح با اسپور، تلقیح با میسیلیوم و عدم تلقیح) بودند. نتایج نشان داد تلقیح با قارچ P. indica سبب افزایش بیوماس قسمت‌های هوایی و ریشه گیاهان تلقیح‌شده نسبت به گیاهان شاهد در هر دو سطح آبیاری نرمال و تنش گردید، به‌طوری‌که در شرایط تنش وزن خشک اندام هوایی و ریشه در گیاهان تلقیح شده نسبت به شاهد به‌ترتیب 37 و 14 درصد افـزایش نشان داد. هم‌چنین در شرایط تنش، فاکتورهای فیزیولوژیک نظیر کلروفیل کل(24 درصد)، فنل کل (14 درصد)، کربوهیدرات (3/4 برابری)، پروتئین (17 درصد) و پرولین (1/2 برابری) در گیاهان تلقیح‌شده با قارچ افزایش یافت. بعلاوه، تلقیح با قارچ باعث کاهش 38 درصدی نشت یونی در گیاهان تلقیح شده گردید. این نتایج بر نقش مؤثر این قارچ در افزایش رشد و مقاومت به تنش در گیاه سنبل‌الطیب دلالت دارد و می‌تواند امکان بررسی تاثیر قارچ در افزایش ماده موثره دارویی این گیاه دارویی را فراهم آورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An evaluation of fungus Piriformospora indica effects on some morphophysiological traits of valerine under drought stress

نویسندگان [English]

  • Mehdi Ghabooli 1
  • Sheida Lorestani 2
  • Zahra Movahedi 3
  • Rouholah Karimi 4
1 Department of agronomy and plant breeding, Faculty of agriculture, Malayer university, Malayer, Iran
2 Graduated student, Agronomy and plant breeding Department, Faculty of Agriculture, Malayer University, Malayer, Iran
3 Assistant Professor, Agronomy and plant breeding Department, Faculty of Agriculture, Malayer University, Malayer, Iran
4 Assistant Professor, Landscape Engineering Department, Faculty of Agriculture, Malayer University, Malayer, Iran
چکیده [English]

We designed a set of comparative experiments to study the impact of inoculation with different inoculum of P. indica (non-inoculated, inoculated with spore and mycelium of P. indica) on some morphophysiological traits of Valeriana plant under different drought stress levels [Filed capacity (F.C.) and 50% F.C.]. The experiment was conducted as a factorial experiment in a completely randomized design with three replications. The results indicated that P.indica increased the biomass of inoculated plants compared with control plants in different levels of drought stress, as in inoculated plants under drought stress total shoot and root dry weight were increased by 37% and 14%, respectively. Under stress conditions, physiological traits like as total chlorophyll (24%), total phenol (14%), carbohydrate (4.3 times), protein (17%) and proline (2.1 times) were increased in inoculated plants. Beside, inoculation with fungus decreased ionic leakage by 38%. According to the results, it seems that valerian is also one of the hosts of this fungus and potential effect of fungus on increasing of growth and stress tolerance provide further investigation of the effect of fungus on increasing of medicinal ingredient.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Abiotic stress
  • Biomass
  • Inoculation
  • Symbiosis
  • tolerance